Råd og utval

5879333_3529112.jpg

Eid vidaregåande skule har fleire råd og utval.

Elevråd

Elevrådsstyret 2021/22 

Leiar Hanna Mathea Pisani 3STB
Nestleiar Erik Lefstad Drægni 2AUTA
Sekretær Hedda Holmøyvik Starheim 3STB
Styremedlem Fredrik Åshamar Taklo 3AUTA
Styremedlem Daniel Kongsvik Vindfjell 2ELA
 

Arbeidsoppgåver:

 • Elevrådet skal ivareta elevane sine interesser i skulesamanheng.
 • Elevrådet er sett saman av tillitselevar frå alle klassane. Rett etter skulestart vel kvar klasse ein tillitselev og ein vararepresentant til elevrådet.
 • Elevrådsstyret er sett saman av elevrådsleiar, nestleiar, sekretær og to styremedlem.
 • Elevrådsstyret førebur saker som skal opp i elevrådet, sender ut innkalling og sakliste og utarbeider referat frå kvart møte.

Skulemiljøutvalet

Opplæringslova § 11-5:
Skulemiljøutvalget skal medvirke til at skulen, dei tilsatte og elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø.

Skulemiljøutvalget har følgjande samansetning:

 • 4 elevrepresentanter
 • 2 representanter frå dei tilsette
 • rektor

Arbeidsmiljøutvalet

Arbeidsmiljøutvalet (LAMU) skal mellom anna handsame:
 • spørsmål som vedkjem HMT-gruppa og den interne vernetenesta
 • spørsmål om opplæring, introduksjon og opplysningsverksemd som angår arbeidsmiljøet
 • planar som krev arbeidstilsynet sitt samtykke i medhald av AML §18-9
 • planar som kan få betydning for betydning for arbeidsmiljøet, t.d planar om byggearbeid, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, endring av arbeidsprosessar og førebyggjande vernetiltak
 • budsjettering
 • omgjering av stillingar
 • etablering og vedlikehald av internkontrollsystem, m.a handsaming av rapportar frå vernerundar
 • handlingsplanar for institusjonen

LAMU har følgjande samansetning:

 • 2 representantar frå arbeidsgjevar
 • 2 representanter frå dei tilsette
 • 2 elevrepresentantar, leiar og nestleiar i elevrådet har møte- og talerett