Skulehelsetenesta

Inngangen til elevtenestene

Skulehelsetenesta er eit tilbod til alle elevane ved skulen. Helsesjukepleiar har kontor i "hesteskoen" i første etasje. Anett Oen, som er psykisk helsearbeider, er her kvar tysdag.

Kva kan du ta opp?

Du kan snakke med helsesjukepleiar om alt. Blant anna:

  • bekymring for helsa, eller vanskar på skulen eller heime
  • hjelp til å byrja å trene, eller på andre måtar leve sunnare
  • vanlege plager hos ungdom
  • vanskar med å sove
  • vanskelege tankar
  • prevensjonsrettleiing, til dømes resept på prevensjonsmiddel

Helsesjukepleiarane våre

Anne-Lise og Brit er helsesjukepleiarar hos oss. 

Anne-Lise Karlsen

Helsesjukepleiar

Brit Itland

Helsesjukepleiar

Bestilling av time

Ta kontakt med helsesjukepleiar på mobil. Du kan også bestille time via miljøkoordinator, rådgjevar, kontaktlærar eller møte opp på kontoret når ho er der.

Treng du lege eller psykolog?

Helsesøster formidlar kontakt til skulelegen dersom du treng det. Ho er også behjelpelig med å formidle kontakt med psykolog, psykiatriteneste, barne og ungdomspsykiatrien (BUP) eller Nordfjord psykiatrisenter eller andre.

Hugs at helsesjukepleiar, psykisk helsearbeider og skulelege har teieplikt.

Kvifor skulehelseteneste?

Skulehelsetenesta ønskjer å delta på tilbod som kan fremme god helse og trivnad for elevane. Det kan vere gjennom individuell kontakt, i grupper, i klassesamanheng eller ved andre felles arrangement ved skulen. 

Skulehelsetenesta skal bidra til å førebygge sjukdom og skade, fremme god psykisk og fysisk helse og fremme gode sosiale og miljømessige forhold hos elevane. Det kan vere gjennom individuell kontakt, i grupper, i klassesamanheng eller ved andre felles arrangement ved skulen. 

Elevar og personar kring eleven vert oppmoda om å ta kontakt dersom eleven treng oppfølging frå helsesjukepleiar. Helsesjukepleiar kan vise veg vidare ved behov for kontakt med andre instansar. 

Relevante nettsider

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Fhi.no - Om vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse

Ung.no - Still spørsmål og finn svar på det du lurar på

Sexogsamfunn.no -Senter for seksuell og reproduktiv helse og rettar