Eid vidaregåande skule/Om oss/Slik jobbar vi/Verdiar
Gruppe av elevar

Gruppe av elevar

Verdiar og mål

Visjon: Ein skule med kultur for læring og næring

  1. Elevane skal få opplæring på høgt fagleg nivå.
  2. Opplæringa skal tilpassast elevane sine føresetnader, slik at dei er best mogleg rusta til livet etter vidaregåande skule.
  3. Skulen skal ha som mål å skåre høgt på trivsel i elevundersøkingar.
  4. Skulen skal sikre at flest mogleg elevar gjennomfører vidaregåande opplæring.
  5. Skulen skal ha kompetente og motiverte tilsette.
  6. Skulen skal ta samfunnsansvar og jobbe for å vere eit kompetansesenter og ein regional utviklingsaktør.