Eid vidaregåande skule/Om oss/Slik jobbar vi/Utvikling og kvalitet
Dansegruppe av gutar under skulemusikal

Dansegruppe av gutar under skulemusikal

Utvikling og kvalitet

Den vidaregåande opplæringa er gjennomgåande kjenneteikna av høg kvalitet. Dette krev at kvar skule har fokus på utviklingsarbeid. Noko arbeid kjem frå nasjonale føringar, noko frå skuleeigar medan anna er styrt frå den einskilde skule.

Elevane skal utfordrast, inspirerast og motiverast slik at dei sett seg sjølv høge amisiøse mål for eiga læring.