Eid vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen/Utsatt eller ny eksamen

Utsett eller ny eksamen

Dokumentert fråvær

Ein elev som på grunn av dokumentert fråvær ikkje kan møte til eksamen, har rett til å gå opp til første etterfølgande eksamen. Ein eksamenskandidat som blir sjuk under gjennomføringa av eksamen, må melde frå til skulen.

Karakteren 1

Ein elev har rett til ny eksamen ved første ordinære eksamen, dersom eleven får karakteren 1 ved ordinær eksamen. Eleven må sjølv melde seg opp til ny eksamen.

Ein elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i eit fag, har rett til særskilt eksamen i faget, dersom eleven ikkje er trekt ut til eksamen i faget, eller det gjeld eit fag der det ikkje blir halde ordinær eksamen.

Ved utsett eksamen i trekkfag, skal trekking av fag skje på nytt.

Dersom eleven ikkje går opp til første etterfølgande eksamen, ved rett til utsett eller ny eksamen, må ho eller han ta eksamen som privatist.
Eksamenskandidaten må sjølv melde seg opp til utsett, ny eller særskilt eksamen. 

Eksamenskandidatar med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen kan søke om dette.