Eid vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Miljøkoordinator

Miljøkoordinatortenesta

Miljøkoordinator ved dei vidaregåande skulane har tre hovudarbeidsområde:

  • Førebyggjande arbeid - ta initiativ til og fremje tiltak som aukar trivsel og styrkar miljøet ved skulen - ha særleg søkelyset retta mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk
  • Kontaktskapande arbeid - skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen - stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet - stimulere til elevengasjement i opplæringa
  • Sosialpedagogisk arbeid - hjelpe elevar til å finne seg til rette på skulen - yte hjelp til elevar som har personlege vanskar, sosiale vanskar

Miljøkoordinator er ein del av ELEVTEAMET på Eid vgs: 

elevteam.jpg

Kontakt

Hilde-Kristin G. Nord
48 14 80 98
hilde.kristin.grimstad.nord@vlfk.no