Fylkesmeisterkonkurranse

Endringar i fråværsreglementet

Fråvær knytt til køyreopplæring
Frå 1. august 2019 er det vedtatt at delar av køyreopplæringa til førerkort klasse B skal unntakast frå fråværsgrensen.

Det er berre gjort unntak frå dei obligatoriske delene av kjøreopplæringa som det er vanskeligst å kombinere med skulekvardagen. 

Generelt:

I vidaregåande opplæring skal alt fråvær for elevar førast på vitnemålet/kompetansebeviset, med heimel i forskrift til opplæringslova, § 3-47.

Hovudutval for opplæring har vedteke eit felles fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane.

Her er lenke til fråværsreglementet. https://sfjfk.custompublish.com/fraavaer.367157.nn.html