Eid vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Elevråd og elevstyre

Elevråd

Elevrådet skal snakke på vegne av alle elevane på skulen. Det er organisert slik at kvar klasse har sin representant (med vara). Elevrådet har også eit styre. Miljøkoordinator fungerer som sekretær og tilretteleggar for elevrådsarbeidet.

Elevrådstyret skuleåret 2020/2021: 

Leiar Marie Løviknes 3STA
Nestleiar Max M Endal 2ELA
Sekretær Ananda V Bickardt 3STB
Styremedlem Ina Kristin S. Breidablikk 3PÅA
Styremedlem Andreas Abildsnes 2STA

Arbeidsoppgåver:

  • Elevrådet skal ivareta elevane sine interesser i skulesamanheng.
  • Elevrådet er sett saman av tillitselevar frå alle klassane. Rett etter skulestart vel kvar klasse ein tillitselev og ein vararepresentant til elevrådet.
  • Elevrådsstyret er sett saman av elevrådsleiar, nestleiar, sekretær og to styremedlem.
  • Elevrådsstyret førebur saker som skal opp i elevrådet, sender ut innkalling og sakliste og utarbeider referat frå kvart møte.