Førde, Foto: Njål Nedrebø.

Foto: Njål Nedrebø.

Svak folketalsutvikling i tredje kvartal 2017

Folketalet i Sogn og Fjordane auka med 29 personar i løpet av tredje kvartal 2017. Samanlikna med folketalsutviklinga i tilsvarande kvartal dei siste sju åra er dette talet lågt. Spesielt er kontrasten sterk til fjoråret då folketalet vaks med 437 personar i tredje kvartal. 

Den viktigaste årsaka til den svake folketalsutviklinga i fylket dette kvartalet var låg innvandring.  Det innvandra om lag 300 færre personar til Sogn og Fjordane i tredje kvartal 2017 samanlikna med tilsvarande kvartal 2016, som var eit toppår. Samstundes var utvandringa frå fylket høgare dette kvartalet enn den har vore tilsvarande kvartal sidan 2010. Nettotala for migrasjon i tredje kvartal i år var såleis dei svakaste i perioden 2010-2017.

Med omsyn til flytterørslene innanlands var tilflyttinga til fylket god i tredje kvartal. Sidan 2010 var det berre i fjor at tilflyttinga til fylket var høgare enn i år. Utflyttinga var også høg samanlikna med tidlegare år, og resultatet av dette er at nettoflyttestraumane andsynes resten av landet blei svake.

Fødselsoverskotet i fylket var det beste på tre år.  

Store variasjonar i fylket

I sju av kommunane i fylket vaks folketalet med over ti personar dette kvartalet, medan folketalet i ni kommunar heldt seg innanfor ei positiv eller negativ differanse på 10 personar. I dei resterande ti kommunane sank folketalet med meir enn ti personar dette kvartalet. Sterkast var veksten i Sogndal kommune der folketalet auka med 97 personar, medan tilbakegangen var sterkast i Flora kommune med 54 personar.

Folketalsutviklinga i Sogndal var også sterkast målt i prosent av folketalet i kommunen ved inngangen til kvartalet. Vidare på denne rangeringa følgjer kommunane Førde, Leikanger, Gaular og Eid. Svakast var folketalsutviklinga i Hyllestad, Balestrand, Naustdal, Hornindal og Solund.

Ni av kommunane i fylket hadde netto tilflytting, medan dei resterande 17 hadde netto fråflytting. Målt i prosent av folketalet ved inngangen av kvartalet var nettoflyttinga mest positiv i Sogndal og Fjaler, og mest negativ i Hornindal og Hyllestad.

Utflytta personar målt i prosent av folketalet ved inngangen av kvartalet var høgast i kommunane Sogndal og Hyllestad (høvesvis 2,45 og 2,41 prosent) og lågast i kommunane Vik og Gloppen (begge under 1 prosent). Målt i forhold til folketalet ved utgangen av kvartalet var innflyttinga størst til Sogndal (2,98 prosent) og Jølster (1,78 prosent), og lågast til Flora og Hornindal.

Sjå meir på Fylkesspegelen.

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette