www.eid.vgs.no

Klima og miljø

Det er etablert søkeordningar for prosjekt/arbeid innan klima og miljø. Dette er disponible midlar som ein kan søkje på, som blir løyvde til prosjekt og arbeid som byggjer opp om fylkeskommunale planar og Handlingsprogrammet for klima og miljø. Midlane er avgrensa, og ikkje alle prosjekt vil nå opp.

Korleis søkje?

Du må søkje elektronisk gjennom nettsida www.regionalforvaltning.no for å få søknaden din handsama.

Rettleiing for bruk av regionalforvaltning.no.

Kriterium og krav til søknad

Søknaden må vere innanfor satsingsområda lista opp ovanfor. Du kan søkje om støtte til prosjekt:

 • som kan sannsynleggjere distrikts- og regionalpolitisk verknad
 • som har god kvalitet, og der søkjar har god gjennomføringsevne

Fylkeskommunen legg vekt på miljøprofil og berekraft ved tildeling av midlar.

Tilskotet kan dekke kostnader direkte knytte til realisering av prosjektet. Tilskotet kan ikkje dekke drift av næringsverksemd eller organisasjonar. Maksimal støttesats frå fylkeskommunen er normalt 50 prosent. For forstudiar, forprosjekt og tiltak retta mot målgruppene unge, kvinner og innvandrarar kan høgare støttesats bli vurdert.

For søknadar innan næringsutvikling gjeld det meir utfyllande reglar.

Søknadsfristar

Søknadane vert handsama fire gonger i året. Det kan vere lurt å vere ute i god tid før fristen i fall du må levere meir informasjon før søknaden kan handsamast.

Søknadsfristane er:

 • 15. januar
 • 15. april
 • 15. august
 • 15. oktober

Saksgang og vanlege spørsmål

I dette dokumentet kan du få svar på spørsmål om nærings- og samfunnsutvikling.

Dokumentet inneheld informasjon om:

 • Saksgang
 • Klage
 • Meirverdiavgift
 • Kva forpliktar vi oss til?
 • Prosjektrekneskap
 • Utbetaling og likviditet
 • Rapportering
 • Kva er eit prosjekt? Kva er forstudie og forprosjekt?
 • Utløysande effekt
 • Må eg bruke regionalforvaltning.no?

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Mie Dahl Pind
Rådgjevar, klima og miljø
Mie.Dahl.Pind@sfj.no
45118231

Tekniske spørsmål

Stig Vattekar
Rådgjevar
stig.vattekar@sfj.no
971 89 995

Relaterte lenker