www.eid.vgs.no

Lærebedrift

Vi har mange bedrifter i Sogn og Fjordane som gir opplæring til lærlingar og lærekandidatar. Å vera lærebedrift er ei lønsam investering. Som lærebedrift får du god og motivert arbeidskraft og ein unik sjanse til å rekruttere dine framtidige fagarbeidarar.

Ei lærebedrift er godkjent for å tilsetje lærlingar og lærekandidatar. For å bli godkjend i eit lærefag, må bedrifta gje opplæring i vg3-læreplanen for faget.

Lærebedrifta må ha ein fagleg leiar som er ansvarleg for opplæringa. Fagleg leiar må ha fagkompetanse i det faget bedrifta er godkjend i.

For å bli godkjend lærebedrift må bedrifta søke gjennom skjema for godkjenning av lærebedrift. Utfylt skjema skal sendast til fylkeskommunen saman med attestar som dokumenterer fagleg leiar sin kompetanse i faget.

Merke for bedrift med lærling

Sogn og Fjordane fylkeskommune er lærebedrift og tar inn lærlingar. Meir om merkeordning for lærebedrifter finn du hos Utdanningsdirektoratet.

Lærebedrifta må

  • lage plan for opplæring med utgangspunkt i læreplanen for faget

  • gjere seg kjend med opplæringslova som omhandlar opplæring i bedrift

  • ha eit godt arbeids- og læremiljø

  • ha system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa

  • vurdere lærlingen/lærekandidaten kontinuerleg

  • melde lærling/lærekandidat opp til fag- eller sveineprøve ved slutten av læretida

Opplæringskontor

Eit opplæringskontor er eit formelt samarbeid der fleire godkjende lærebedrifter samarbeider om opplæringa av lærlingar/lærekandidatar. Det er både bransjevise og tverrfaglege opplæringskontor. Kvar bedrift som er medlem av opplæringskontor skal godkjennast av fylkeskommunen.

Lærebedrifter

Tilskot til bedrifter som tek inn lærlingar/lærekandidatar/praksisbrevkandidatar med spesielle behov.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Nils Friis Fardal
rådgjevar
nils.friis.fardal@sfj.no
415 30 939

Torunn Risøy
konsulent
torunn.risoy@sfj.no
476 41 639

Elisabeth Ask
førstekonsulent
elisabeth.ask@sfj.no
415 30 991

Dagfinn Henjum Sværen
rådgjevar
dagfinn.henjum.sveren@sfj.no
976 37 863

Relaterte lenker