Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 9

23. februar 2018

Det er møte i kontrollutvalet 27. februar og i hovudsamarbeidsutvalet 28. februar.

Les meir ›
Foto teke frå hengedekket frå ei ferje som er på veg over Nordfjorden ein solskinsdag.

Slik kan fylkeskommunane forvalte ferjedrifta betre

21. februar 2018

Møreforsking peiker på seks rammevilkår som kan gjere fylka betre i stand til å handtere kostnadsutviklinga i ferjedrifta, samstundes som dei tek del i det grøne skiftet.

Les meir ›
 5tjz 57nf 6f

Fylkesutvalet går for Vestland som fylkesnamn

12. februar 2018

Eit samla fylkesutval vedtok 12. februar at det ønskjer Vestland som namn på det nye fylket, sett saman av Hordaland og Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av arbeid i straummast på vinterstid. Det er to personar i gule og mørkeblå arbeidsklede oppe i masta, medan det står ein på bakken og følgjer med. I framgrunnen ser vi ein lysegrå varebil med SFE-logo på sida.

Fylkeskommunen vil sikre at verdiane i SFE blir verande i Sogn og Fjordane

12. februar 2018

Fylkesutvalet tek ut søksmål mot BKK for å avgjere om selskapet kan gjere forkjøpsretten gjeldande dersom fylkeskommunen overfører aksjane i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommunane.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 7

07. februar 2018

Det er møte i fylkesutvalet 12. februar, hovudutval for samferdsle og trafikktryggingsutvalet 13. februar og hovudutval for opplæring og partssamansett utval for samanslåingsarbeidet med Hordaland 15. februar.

Les meir ›
Foto av fylkesordførarane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, Jenny Følling, Anne Gine Hestetun og Solveig Ege Tengesdal.

Jenny Følling er ny styreleiar i Regionalt forskingsfond Vestlandet

06. februar 2018

Fylkesordførar Jenny Følling leia 6. februar sitt første møte som styreleiar for Regionalt forskingsfond (RFF) Vestlandet.

Les meir ›
Fylkesordførar Jenny Følling på kontoret sitt på Fylkeshuset i Leikanger

Nøgd fylkesordførar utfordrar Stortinget til å følgje ekspertutvalet

01. februar 2018

Fylkesordførar Jenny Følling synest ekspertutvalet som i dag har lagt fram forslaget til nye oppgåver til fylkeskommunane, har gjort eit grundig arbeid. No ber ho Stortinget følgje opp.

Les meir ›
Nye oppgåver til fylkeskommunane

Nye oppgåver til fylkeskommunane

01. februar 2018

Kommunal- og moderniseringsministaren oppnemnde 13. juni 2017 eit ekspertutval som skulle kome med forslag om fleire oppgåver til dei nye fylkeskommunane. Dette utvalsarbeidet inngår i den store regionreforma. Stortinget har her gjort vedtak om at det frå 2020 skal vere 11 regionar/fylkeskommunar (inkl. Oslo) i landet vårt.

Les meir ›
Foto av alle deltakarane på fylkesting for ungdom 2017, på parkeringsplassen ved Thon Hotel Jølster på Skei.

Fylkesting for ungdom 2018

30. januar 2018

Fylkesting for ungdom 2018 vert arrangert 6. til 8. april på Thon Hotel Jølster, Skei.

Les meir ›
Politikarar og fylkesråmannen sit ved eit møtebord, alle med pc`ar.

Inviterer innbyggarar til å vere med og utforme nytt fylkesvåpen

29. januar 2018

Arbeidet med å utforme fylkesvåpen for Vestlandet fylkeskommune er i gang. Eit arbeidsutval ber fylkesrådmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane starte prosessen. Politikarane ønskjer at innbyggarane skal få vere med og bidra med innspel.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling sitjande ved skrivebordet på kontoret sitt.

Fylkesutvalet ber NRK stoppe omlegginga av distriktssendingane

23. januar 2018

Fylkespolitikarane er uroa for kutta i sendetida til Vestlandsrevyen, og fylkesordføraren meiner omlegginga er dramatisk.

Les meir ›
Illustrasjon med fylkesvåpena til Sogn og Fjordane og Hordaland.

Første møte for arbeidsutvalet til fellesnemnda

22. januar 2018

Arbeidsutvalet til fellesnemnda som førebur samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland frå 2020, har sitt første møte 29. januar 2018.

Les meir ›
Foto av fylkesordførarane i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som møter kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Diskuterte fylkesnamn med ministeren

19. januar 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte i dag fire fylkesordførarar til felles møte om namnet på det nye vestlandsfylket.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet 23. januar

16. januar 2018

Fylkesutvalet har sitt første møte for året 23. januar. Då skal utvalet handsame blant anna planprogrammet for regional plan for kultur og strategi for tettstadutvikling og senterstruktur i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av ein delegasjon frå Sogn og Fjordane i møte med justis- og beredskapsministeren. Frå venstre: Harald Offerdal, Jenny Følling, Per-Willy Amundsen, Frode Kyrkjebø, Britt Dalsbotten, Frida Melvær.

Fekk klarsignal for barnehus i Sogn og Fjordane

11. januar 2018

Fylkesordførar Jenny Følling og fylkesleiar i KS, Harald Offerdal, møtte justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen i Oslo i dag og fekk i møtet klarsignal for at det skal opprettast ei barnehusavdeling i Førde.

Les meir ›
Foto som syner avfall, i hovudsak ulike plastflasker, langs kysten. Vi ser havet og øyer i horisonten, himmelen er blå.

Vestlandsrådet samordnar storinnsats mot marin forsøpling

11. januar 2018

Vestlandsrådet etablerer eit omfattande samordningsprosjekt for å setje i gang tiltak mot marin forsøpling.

Les meir ›
Bilde av heile fellesnemnda som skal førebu samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar, 24 representantar frå fylkesutvala smiler mot kamera oppstilt i ein liten bode ute i vintersola.

Historisk møte for det nye vestlandsfylket

18. desember 2017

Samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane til eitt stort vestlandsfylke er i gang. Fellesnemnda, samansett av fylkesutvala i dei to fylka, møttest for første gong i Bergen i dag.

Les meir ›
Illustrasjon med fylkesvåpena til Sogn og Fjordane og Hordaland.

Første møte i fellesnemnda 18. desember

12. desember 2017

Fellesnemnda som skal førebu samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar skal møtast 18. desember på Flesland. Nemnda skal mellom anna gjere vedtak om leiar og organisering av arbeidet framover. 

Les meir ›
Foto frå møtet i fylkestinget 5. desember 2017. Biletet er teke framme frå, og vi ser dei fleste representantane og dirigentbordet.

Fylkestinget vil ha bru i Solund

06. desember 2017

Fylkestinget har vedteke at fylkeskommunen skal søkje Kommunal- og moderniseringsdepartementet om ferjeavløysingsmidlar for Ytre Steinsund i Solund kommune.

Les meir ›

Sjå opptak av fylkestinget 6. desember

05. desember 2017

Fylkestinget hadde møte 5. og 6. desember 2017.

Les meir ›
Portrettfoto av fylkesordførar Jenny Følling, som sit ved skrivebordet på kontoret sitt.

Fylkesordføraren oppmoda om å løfte blikket

05. desember 2017

2017 har bydd på historiske avgjerder, høg temperatur og regionreform i fleire omgangar. Fylkesordføraren ber no alle konsentrere seg om å byggje eit best mogleg vestlandsfylke – med det beste frå begge dagens fylke.

Les meir ›

Sjå opptak av fylkestinget 5. desember

04. desember 2017

Fylkestinget hadde møte 5. og 6. desember 2017.

Les meir ›
Foto frå eit møte i fylkestinget. Vi ser nær alle fylkestingsrepresentantane, og Høgre-benken er fremst i biletet.

Møte i fylkestinget 5. og 6. desember

30. november 2017

Fylkestinget handsamar blant anna Regional transportplan 2018–2027 og det fylkeskommunale budsjettet for 2018 i årets desembermøte.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Presentasjonar frå politikardagen 17. november

20. november 2017

Det var politikardag på Skei fredag 17. november. Ei rekke aktørar frå heile fylket heldt orienteringar for fylkespolitikarane. Her finn du presentasjonane frå samlinga.

Les meir ›
Foto av Skei Hotel i Jølster.

Politikardag 17. november

15. november 2017

Medlemane i fylkestinget er samla til politikardag på Skei 17. november. Det vert orienteringar om ei rekke tema, dei fleste knytte til samferdsle.

Les meir ›
bølgja, adm

Politiske møte i veke 47

15. november 2017

Det er møte i alle hovudutvala og kontrollutvalet 21. november. Dagen etter er det møte i fylkesutvalet og planutvalet.

Les meir ›
gruppebilete av fire personar, frå venstre Lena søderholm fylkeskommunen, Per Sandberg fiskeriminister, Jenny Følling fylkesordførar, Eirik Osland, Osland havbruk, innandørs foran grøn vegg.

Møtte fiskeriministeren om oppdrettsanlegg på land

10. november 2017

Forskrifta som hindrar oppdrett av laks og aure på land ved nasjonale laksefjordar er utdatert, meiner fylkesordførar Jenny Følling. Dette vart tatt opp då  Følling møtte fiskeriminister Per Sandberg 10. november. 

Les meir ›
Foto av eit møte i fagopplæringsnemnda. Leiar Nils P. Støyva sit ved enden av bodet, og resten av medlemmane i nemnda sit rundt eit stort møtebord. Alle ser mot kamera.

Etterlyser meir spesialisering og skulesamarbeid

07. november 2017

Leiar Nils P. Støyva i fagopplæringsnemnda er oppteken av at dei vidaregåande skulane i fylket må spesialisere seg og utvikle samarbeidet – særleg når det gjeld yrkesfaga.

Les meir ›
Foto av fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland samla framfor tingveggen på tingstaden Gulatinget i Gulen. Steinhellene i bakgrunnen er lyste opp med grønt lys.

Samla på Gulatinget på ny

01. november 2017

«Hordaland og Sogn og Fjordane blir eitt. Eit kvarttusen år sidan sist. I soga er hundreåra små.» Slik helsa Fridtjov Urdal dei 88 fylkestingsrepresentantane frå dei to fylka, då dei markerte samanslåinga på tingstaden Gulatinget.

Les meir ›
Foto av tre kvinner, ei av dei Åshild Kjelsnes, og ein mann framfor eit lysbilete på veggen der det står Welcome 45th CPMR General Assembly 18-20 October 2017, Helsinki

Sette forsøpling i havet på europeisk dagsorden

01. november 2017

Forsøpling i havet er ei viktig og aktuell problemstilling, som Åshild Kjelsnes nyleg var med og løfta på generalforsamlinga til organisasjonen for europeiske perifere, maritime regionar (CPMR).

Les meir ›
Foto av fylkesordførar i Hordaland, Anne Gine Hestetun, og fylkesordførar i Sogn og Fjordane, Jenny Følling. Begge har fylkesordførarkjeder og står framfor ein grå vegg med logoane til begge fylkeskommunane.

Historiske fylkestingsvedtak i Gulen

27. oktober 2017

Fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland har i dag vedteke at dei vil kalle det nye fylket for Vestlandet. Fylkestinga har vore samla i Gulen, og de to fylkestinga gjorde likelydande vedtak om det nye fylket, som trer i kraft 1. januar 2020.

Les meir ›
Foto frå fellesmøtet mellom fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland i Gulen 27. oktober 2017. Biletet er teke framfrå og syner forsamlinga.

Samanslåinga av dei to vestlandsfylka i gong

27. oktober 2017

Fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane sit no i sitt første felles møte på historisk grunn. Dette er starten på arbeidet med samanslåing av dei to fylka.

Les meir ›

Sjå opptak av drøftingsmøtet med Hordaland

26. oktober 2017

Fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland var 27. oktober samla til felles drøftingsmøte i Gulen, for å diskutere og vedta vegen vidare i prosessen med å bli eitt fylke frå 2020. Her kan du sjå opptak av møtet.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 44

23. oktober 2017

Det er møte i finansutvalet, planutvalet, fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd 31. oktober. Møta vert på Fylkeshuset.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 43

18. oktober 2017

Det er møte i hovudutval for samferdsle og hovudutval for næring og kultur 24. oktober. Hovudutval for opplæring har møte 25. oktober. Og fredag 27. oktober er det tid for felles fylkestingsmøte med Hordaland.

Les meir ›

Sjå opptak frå fylkestinget 17. oktober

16. oktober 2017

Fylkestinget var samla til møte i Florø 17. oktober. I tillegg til vanleg sakshandsaming var det to prisutdelingar, innlegg ved ungdomspolitisk utval og presentasjon av fylkessoga. Vi sende direkte frå møtet, og du kan no sjå opptaket her.

Les meir ›
Foto av Quality Hotel Florø ein sommardag. Hotellet er eit gult trebygg og ligg på kaien. Det er blå himmel.

Møte i fylkestinget 17. oktober

06. oktober 2017

Det var møte i fylkestinget på Quality Hotel Florø 17. oktober. Du kan no sjå opptaket frå møtet.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling, som sit ved kontorpultet sin. Ho har pc, diverse papir og biletråmer framfor seg og er kledd i ein svart blazer med burgunder topp under. title=

23 millionar mindre i utviklingsmidlar

12. oktober 2017

– Regjeringa viser manglande evne til å satse på nærings- og samfunnsutvikling i distrikta, seier fylkesordførar Jenny Følling om regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling som opnar Newton-rommet i Flora. Ho har på seg svart jakke, eit lyst skjørt og fylkesordførarkjeda. Ved sidan av ho står det to elevar i kvite frakkar og held snora som fylkesordføraren skal skjere.

Fylkesordføraren opna Newtonrom i Florø

06. oktober 2017

Det andre Newton-rommet i fylket opna i Florø i dag. Det var fylkesordførar Jenny Følling som stod for den høgtidlege opninga, som markerer ei storsatsing på realfag og teknologi.

Les meir ›
Foto av f.v. ordførar Noralv Distad i Aurland, ordførar Oddvar Grøthe i Hemsedal, fylkesordførar Jenny Følling, varaordførar Trond Øien Einemo i Lærdal og CWD-koordinator Lars Nesse.

– Nasjonale og lokale myndigheiter må snakke saman

05. oktober 2017

Det er hovudbodskapet frå fylkesordførar Jenny Følling etter eit informasjonsmøte om skrantesjuka (CWD) med ordførarane i kommunane Hemsedal, Lærdal og Aurland.

Les meir ›
Foto frå avduking av plakett for Kongevegen, ved markeringa av at vegen vann den europeiske kulturminneprisen 2017. Plaketten er omringa av representar frå kommunane Vang og Lærdal, fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Oppland, Statens vegvesen, EU m.m.

Feira gamal og ny veg over Filefjellet

29. september 2017

Det var vegfest i Lærdal og Vang 29. september. Då var det avduking av plakett for og feiring av europeisk pris til Kongevegen og ikkje minst opning av ny delstrekning på E16 over Filefjellet.

Les meir ›
totalbilde av gulatinget også kalla tusenårsstaden, publikum sit foran steinrekka og artistar på ei scene foran denne. sommar og sol.

Fylkestinga møtest på historisk grunn

29. september 2017

Fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane skal ha felles fylkestingsmøte i Gulen 27. oktober 2017. Der skal dei drøfte vegen vidare i prosessen med å bli eitt fylke frå 2020. 

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Politikardag og politiske møte i veke 39

19. september 2017

Måndag 25. september er det politikardag. Det er møte i alle hovudutvala, kontrollutvalet og trafikktryggingsutvalet tysdag 26. september. Dagen etter er det møte i fylkesutvalet og finansutvalet.

Les meir ›
Foto av kvit og oransje valurne med riksvåpenet i gull på framsida. I bakgrunnen ser vi avlukke i eit stemmelokale.

Valoppgjeret for stortingsvalet er godkjent

18. september 2017

Fylkesvalstyret har godkjent valoppgjeret 2017 i Sogn og Fjordane. Liv Signe Navarsete (Sp), Ingrid Heggø (Ap) og Frida Melvær (H) og ein utjamningsrepresentant representerer fylket på Stortinget dei neste fire åra.

Les meir ›
Illustrasjon som syner resultatet av skulevalet i Sogn og Fjordane i 2017. Den raude grafen, som syner Arbeidarpartiet, er størst med 26,6 prosent. Deretter følgjer den grøne grafen til Senterpartiet med 20 prosent og den blå grafen til Høgre med 10,4 prosent.

Raudgrønt fleirtal i skulevalet

06. september 2017

Arbeidarpartiet vart vinnaren av skulevalet i Sogn og Fjordane og stakk av med 26,6 prosent av stemmene. På dei neste plassane finn vi Senterpartiet og Høgre med høvesvis 20 og 10,4 prosent.

Les meir ›
Foto frå politisk debatt mellom ungdomspartia på Høgskulen på Vestlandet. Ungdomspolitikarane er samla ståande rundt små, runde bord.

Klima og miljø i sentrum på ungdomsdebatt

05. september 2017

Ungdomspartia har den siste tida turnert skular i heile fylket i samband med haustens skuleval og ikkje minst stortingsval. Måndag 4. september var det debatt på Campus i Sogndal.

Les meir ›
Foto av øydelagt veg i Utvik etter flaum og ekstremver 25. juli 2017. Asfalt er nesten heilt vekke, grus og stein, to hus i bakgrunnen. Sol.

Krev fond for vegreparasjon etter naturskade

29. august 2017

Fylkestinget i Sogn og Fjordane står bak kravet om ei eiga ordning for reparasjon av fylkesveganlegg og infrastruktur, som har blitt skada som følgje av ekstremvêr og klimaendringar.

Les meir ›
Foto som syner plassen utanfor Stryn vidaregåande skule. Det sit elevar ved mange av borda på plassen.

Over 4000 elevar deltek i skulevalet

25. august 2017

Før stortingsvalet 11. september er det tid for skuleval på dei vidaregåande skulane. Skulevalet gir ofte ein god peikepinn om trenden ved det ordinære valet.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 35

23. august 2017

Det er møte i fagopplæringsnemnda 28, august, i kontrollutvalet 29. august og i hovudutval for opplæring 30. august.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet 23. august

22. august 2017

Det er møte i fylkesutvalet onsdag 23. august. Møtet er på Fylkeshuset og startar kl. 08.30.

Les meir ›
Foto av dei fire fylkesordførarane på Vestlandet på havbruksmessa Aqua-Nor i Trondheim. På veggen bak dei ser vi fylkesvåpena til Hordaland og Sogn og Fjordane og delar av logoen til Rogaland.

Vellukka arrangement under Aqua-Nor

21. august 2017

Over 20 utstillarar frå heile Vestlandet var representerte på vestlandsstanden på havbruksmessa Aqua-Nor sist veke. Fellesstanden vart godt besøkt under messa.  

Les meir ›
Foto av fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes, ordførar i Flora Ola Teigen og fylkesordførar Jenny Følling mot ei grå bakgrunn. Biletet er teke ute.

Petroleumsrådet i Stavanger

14. august 2017

Petroleumsrådet i Sogn og Fjordane med fylkesordførar Jenny Følling i spissen, var sist veke i Stavanger for å møte sentrale aktørar innan olje- og gassektoren.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 33

11. august 2017

Det er møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd måndag 14. august.

Les meir ›
Fylkesordførar Jenny Følling sit bak skrivebordet sitt på kontoret på Fylkeshuset ikled svart dressjakke og vinraud topp. ho ser utover over kamera. vi ser sovidt vinterlandskap gjennom store vindauge bak henne. Foto: Thor-Aage Lillestøl/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogn og Fjordane – endringar og vegen vidare

10. august 2017

–Utfordringa kjem når vi skal motivere ungdomane til å etablere seg i fylket vårt i vaksen alder. Ungdomen er framtida vår, og vi lyt leggje til rette for at unge arbeidstakarar ser føre seg eit spanande jobbliv utanfor dei store byane våre, seier fylkesordførar Jenny Følling i denne kronikken. 

Les meir ›
fylkesordførar Jenny Følling utandørs på oljeplattforma Gjøa, iført raud vernedress og hjelm og vernebriller, i lag med olje- og energiminister Terje søviknes og ordførar i Flora Ola Teigen og representantar for oljebransjen. Blå himmel og hav bak

Utbygging på oljefelt i Nordsjøen må synast att i fylket

04. august 2017

Stortinget skal våren 2018 vedta plan for utbygging på m.a. Snorre-feltet. – Dette må gje auka aktivitet i Flora-området, sa fylkesordførar Jenny Følling då ho vitja Gjøa-plattforma i lag med olje- og energiminister Terje Søviknes. 

Les meir ›
Foto av Åshild Kjelsnes på talarstolen i fylkestinget.

Kjelsnes med verv i Nordsjøkommisjonen

03. juli 2017

Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes er valt til vice chair (assisterande leiar) i den marine ressursgruppa i Nordsjøkommisjonen.

Les meir ›
Foto frå ein fullsett stortingssal, med stortingspresident Olemic Thommessen på talarstolen.

Regionreforma – vegen vidare etter stortingsvedtaket

26. juni 2017

​Stortinget vedtok 8. juni at Sogn og Fjordane og Hordaland skal bli eitt fylke frå 1. januar 2020. Det betyr at vi no kan rekne med at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kallar saman fylkestinga i dei to fylka til eit fellesmøte.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling flankert av fungerande fylkesordførar Pål Kårbø til venstre og Vegard Salte Flatval i Samfunnsøkonomisk analyse til høgre. Dei står ved ein talarstol med fylkesvåpenet til Hordaland, og bak dei ser vi ein presentasjon med teksten Velkommen til formiddagsmøte om utvalde næringsklynger på Vestlandet - marin, maritim, fornybar og ikkje-fornybar.

Vestlandet størst innanfor marine næringar

23. juni 2017

Fylkesordførar Jenny Følling deltok 23. juni på ein presentasjon av nye nøkkeltal for næringsklynger innan marine og maritime næringar på Vestlandet.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 25 og 26

15. juni 2017

Det er møte i fylkesutvalet og planutvalet 20. juni. Hovudutval for næring og kultur har møte 22. juni og hovudutval for samferdsle 27. juni.

Les meir ›
Foto av fylkesrådmann Tore Eriksen på kontoret. Han blar i eit dokument, og på veggen bak han ser vi tre tidlegare fylkesrådmenn.

Regionreforma – Sogn og Fjordane med i ekspertutvalet

14. juni 2017

Fylkesrådmann Tore Eriksen er med i ekspertutvalet regjeringa har sett ned til å vurdere fleire oppgåver til dei nye fylkeskommunane.

Les meir ›
Foto av ungar som held hendene i vêret på ein topp med utsikt over Florø.

Årsrapport 2016

14. juni 2017

Fylkesrådmannen si oppsummering av 2016, den økonomiske stoda og rapport frå alle sektorane i fylkeskommunen er blant innhaldet i årsrapporten.

Les meir ›

Sjå opptak av fylkestinget onsdag 14. juni

12. juni 2017

Fylkestinget har møte i Loen 13. og 14. juni. Her kan du sjå opptak av dag nummer to.

Les meir ›
Foto av konsernsjef Johannes Rauboti i Sogn og Fjordane Energi på talarstolen framfor fylkestinget. Bak han ser vi ein presentasjon på veggen, med teksten Sogn og Fjordane Energi AS.

Sogn og Fjordane Energi møtte fylkestinget

13. juni 2017

Sogn og Fjordane Energi (SFE) orienterte 13. juni fylkestinget om driftsåret 2016 i selskapet, om hovudtrekka i årsmeldinga og rekneskapen og andre relevante saker.

Les meir ›
Foto: Blak-ah, Wikipedia

Fylkesordføraren presenterte topp ti-liste

13. juni 2017

Fylkesordførar Jenny Følling heldt i dag sin halvårlege tale til fylkestinget. Ho tok opp aktuelle tema  for fylket og presenterte ei topp ti-liste over positive satsingar i fylket.

Les meir ›

Sjå opptak av fylkestinget tysdag 13. juni

12. juni 2017

Fylkestinget har møte i Loen 13. og 14. juni. Her kan du sjå opptak av første dagen.

Les meir ›
Fylkesordførar ved skrivebordet med vindauge i bakgrunnen

Arbeider vidare for interessene til fylket

09. juni 2017

Med 96 mot 73 røyster vedtok Stortinget i går å slå saman fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Hordaland. Fylkesordføraren registrerer at det er delte meiningar om vedtaket.

Les meir ›
Foto: Ingvild Ramstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Møte i fylkestinget 13. og 14. juni

06. juni 2017

Fylkestinget var samla på Hotel Alexandra i Loen 13. og 14. juni. Her kan du sjå opptak av begge møtedagane.

Les meir ›
Gut vert behandla i tannlegestol

Viktig å behalde tannhelsetenesta

06. juni 2017

Fylkesordførar Jenny Følling er glad for at Stortinget tek omsyn til innspela som er kome frå fylkeskommunane når det gjeld å behalde tannhelsetenesta her.

Les meir ›
kart over sørnorge, ny inndeling Hordaland og Sogn og Fjordane slått saman til Vestlandsfylket

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane – ein seier

02. juni 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfesta 2. juni at hovudsetet for fylkesmannsembetet i regionen Vestlandet skal vere på Leikanger. Dette oppfyller eit viktig punkt i den framforhandla intensjonsplanen mellom Sogn og Fjordane og Hordaland. 

Les meir ›
Foto av hurtigbåten MS Vingtor i fart på fjorden. Det er sommar, og vi ser bebyggelse i det fjerne.

Vil utvide sommarruta Bergen–Flåm

31. mai 2017

Fylkesutvalet tilrår fylkestinget å utvide sesongen på ekspressbåten Bergen–Flåm–Bergen med inntil ein månad i kvar retning.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Politiske møte i veke 22

24. mai 2017

Det er møte i alle hovudutvala og kontrollutvalet 30. mai. Fylkesutvalet har møte dagen etter. Alle møta er på Fylkeshuset.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politikardag 29. mai

22. mai 2017

Det vert orienteringar om ei rekke aktuelle tema på politikardagen på Fylkeshuset 29. mai 2017.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling ved eit møtebord. Ho har på seg blå jakke og grått skjerf. På bordet framføre seg har ho ein kaffikopp og eit papir. I framkant i biletet ser vi to pc-ar.

Fylkesutvalet avslutta nedsalet av Fjord1

12. mai 2017

I møtet 12. mai fullførte fylkesutvalet fylkeskommunen sin avtale med Havilafjord AS om salet av Fjord1 AS.

Les meir ›
Foto av ferja MF Lote på veg over ein fjord i skumringa. Foto: Fjord1

Møte i Vestlandsrådet Sogndal 11. mai

11. mai 2017

Aktuelle saker på møtet i Vestlandsrådet i Sogndal 11. mai er mellom anna marin strategi for fylka og rammer for ferjeflåten.

Les meir ›
Foto som syner pengar på eit bord, 50-lappar, 200-lappar, ein 500-lapp og ein del myntar i ulik valør. Foto: NRK Beta

Revidert nasjonalbudsjett for 2017

11. mai 2017

I dag kan du følgje framlegging av revidert nasjonalbudsjett for 2017 direkte. Regjeringa legg også fram kommuneproposisjonen for 2018 i dag.

Les meir ›
Nærbilete som syner vallistene til eit stortings- eller fylkesval. Listene ligg i bunkar, og vi ser blant anna Venstre-lista og Senterparti-lista.

14 godkjende lister til stortingsvalet

10. mai 2017

Fylkesvalstyret godkjende i møtet 3. mai alle dei innkomne listeframlegga til stortingsvalet 11. september i år.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Møte i fylkesutvalet 12. mai

08. mai 2017

Det vert møte i fylkesutvalet fredag 12. mai. Møtet vert avvikla som telefonmøte.

Les meir ›
Foto som syner fylkesordførarane i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Rogaland, Jon Aasen, Jenny Følling og Solveig Tengesdal, saman med stortingspolitikar Knut Arild Hareide.

Kjempar for Vestlandet i NTP til siste slutt

05. mai 2017

Vestlandsrådet stod saman for felles samferdslesaker i møtet med stortingsrepresentantar og andre fredag. Det er enno mogleg å påverke prioriteringane i Nasjonal transportplan (NTP) i retning viktige saker for Vestlandet.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling og fungerande fylkesvaraordførar i Hordaland, Roald Kvamme. Biletet er teke inne i Stortinget.

I Stortinget med regionreforma som tema

03. mai 2017

Fleire oppgåver til regionane og lokalisering av leiinga for Fylkesmannen var blant tema då fylkesordførar Jenny Følling og fungerande fylkesvaraordførar Roald Kvamme i Hordaland vitja Stortinget 2. mai.

Les meir ›
Foto av dei fire fylkesordførarane i Vestlandsrådet 2017. Vi ser Pål Kårbø i Hordaland, Solveig Ege Tengesdal i Rogaland, Jenny Følling i Sogn og Fjordane og Jon Aasen i Møre og Romsdal.

Saman for samferdsla på Vestlandet

03. mai 2017

Eit samla vestland inviterer stortingspolitikar til møte om Nasjonal transportplan (NTP) for å kjempe for dei viktigaste samferdslesakene i landsdelen. Ferjefri E39, skredsikring, ferjedrift og vegvedlikehald er viktige tema på møtet i regi av Vestlandsrådet.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Politiske møte i veke 18

27. april 2017

Det er møte i fylkesutvalet, finansutvalet, planutvalet og fylkesvalstyret onsdag 3. mai.

Les meir ›

Sjå opptak av fylkestinget

26. april 2017

Det var møte i fylkestinget 26. april. Her kan du sjå opptak frå møtet i fylkestingssalen på Leikanger.

Les meir ›
Foto: Kristin Rundsveen/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kjempar for samferdsla i fylket

25. april 2017

Nasjonal transportplan (NTP) og prosjekt i Sogn og Fjordane stod på dagsorden då fylkeskommunen fekk taletid på høyringa i transport- og kommunikasjonskomiteen 25. april.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Politiske møte i veke 17

18. april 2017

Onsdag 26. april er det møte i fylkestinget, fylkesutvalet, kontrollutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd.

Les meir ›
Foto av eit Dash 8-100 Widerøe-fly, som står parkert på rullebana. Det er folk på veg inn i flyet, og i bakgrunnen ser vi snødekte fjelltoppar.

Fylkesordføraren fryktar flyrutekjøp

06. april 2017

Fylkesordførar Jenny Følling hadde venta meir konkrete oppgåver i stortingsmeldinga om regionreforma. Og ho fryktar at ansvaret for flyrutekjøp blir overført til regionane utan nok midlar.

Les meir ›
fylkesordførar Jenny Følling og fylkesmann Anne Karin Hamre sit ved eit bord og smiler til kameraet, inne, med pennar i hendene og to signerte dokument foran seg på bordet.

Samarbeidsavtale med Fylkesmannen

03. april 2017

Fleire samanfallande målsetjingar og ansvarsområde gjer at Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i fylket har fornya samarbeidsavtalen mellom organisasjonane.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

14 listeframlegg til stortingsvalet

31. mars 2017

Då fristen gjekk ut 31. mars klokka 12, var det kome inn 14 listeframlegg til stortingsvalet 11. september 2017. Tre nykomarar stiller til val.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 14

27. mars 2017

Det er møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd måndag 3. april. Dagen etter er det møte i hovudutval for næring og kultur.

Les meir ›
Medlemane i ungdomspolitisk utval 2017/2018, frå venstre Njål Eliasson, Tomas Haugnes, Ole Martini, Tora Ørnes Tvedt og Kamilla Rivedal.

Nytt ungdomspolitisk utval

26. mars 2017

Fylkesting for ungdom 2017 har valt nytt ungdomspolitisk utval for 2017/2018.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 13

21. mars 2017

Hovudutval for opplæring skal justere opplæringstilbodet i møtet 29. mars. Det er også møte i hovudutval for samferdsle og kontrollutvalet i veke 13.

Les meir ›
Foto frå vegen over Hemsedalsfjellet. Vegen er berre, men det ligg snø i terrenget.

Nøgd med at næringslivet vann fram

20. mars 2017

Fylkesordførar Jenny Følling er nøgd med at Hemsedalsfjellet blir hovudvegsamband for næringstransport. Men ho slår også fast at det står att ein knallhard kamp om kronene.

Les meir ›
Foto av fylkesordførarane Jenny Følling i Sogn og Fjordane og Pål Kårbø i Hordaland då dei underteikna intensjonsplanen for samanslåing av fylka. Kårbø er kledd i blå skjorte og dress, Følling i raud topp.

Følling og Kårbø møter i departementet

16. mars 2017

Fylkesordførarane i Sogn og Fjordane og Hordaland møter fredag 17. mars i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å følgje opp intensjonsavtalen om samanslåing av fylka.

Les meir ›
Foto som syner deltakarane på eit samarbeidsmøte mellom fylkeskommunen, Fylkesmannen, UDI, IMDi, KS og Nav. Dei er stilte opp på ein balkong på Statens hus, og i bakgrunnen ser vi Leikanger.

Samde om nytt integreringsprosjekt

07. mars 2017

Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Nav og KS i Sogn og Fjordane vil samarbeide med statlege etatar om eit nytt prosjekt for meir heilskapleg integrering av arbeidsinnvandrarar og asylsøkjarar.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 10

07. mars 2017

Det var møte i fylkesutvalet og finansutvalet 6. mars og i hovudutval for næring og kultur 7. mars. No er møtebøkene klare.

Les meir ›
dirigentbordet i møte i Vestlandsrådet, frå venstre ser vi fylkesrådmann i Sogn og Fjordane fylkeskommune Tore Eriksen, fylkesordførar Jenny Følling og rådssekretær Ole Inge Gjerald.

Sogn og Fjordane leiar Vestlandsrådet

28. februar 2017

Jenny Følling og Sogn og Fjordane fylkeskommune tok over leiinga av Vestlandsrådet 1. januar 2017.  Viktige saker i år vil vere arbeidet med Nasjonal transportplan og næringsutvikling basert på naturressursane på Vestlandet.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 10

28. februar 2017

Det er møte i fylkesutvalet og finansutvalet måndag 6. mars. Dagen etter er det møte i hovudutval for næring og kultur.

Les meir ›
Fylkesordførar ved skrivebordet med vindauge i bakgrunnen

Samarbeidspartia går for ti regionar

22. februar 2017

– Ti regionar er som venta utifrå signal frå Stortinget, men berre halve jobben er gjort. Dei må levere på oppgåvesida, og leiinga for fylkesmannsembetet må leggast til Sogn og Fjordane, seier fylkesordføraren.

Les meir ›
Foto av Jenny Følling på møte i Europarådet sin Congress Monitoring Committe. Biletet er frå møtesalen med mykje folk rundt. Følling ser i kameraet, har øyretelefonar på og pc og papir framføre seg på bordet.

Fylkesordføraren med Europarådet til Athen

21. februar 2017

Fylkesordføraren sit i hovudstyret til KS og er i regi av det også delegat i Europarådet sin Congress Monitoring Committe, som torsdag 16. februar hadde møte i Athen.

Les meir ›
Fellesbilde av deltakarar på fylkesting for ungdom 2016, teke utanfor Thon Hotel Jølster på Skei.

Fylkesting for ungdom 2017

14. februar 2017

Fylkesting for ungdom 2017 vert arrangert 24. til 26. mars på Thon Hotel Jølster.

Les meir ›
Fylkesordføraren møtte idrettspresidenten

Fylkesordføraren møtte idrettspresidenten

10. februar 2017

- Tidlig innsats er utruleg viktig, og vi må nå alle sosiale grupper sa fylkesordførar Jenny Følling i møte med mellom andre idrettspresident Tom Tvedt.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Kontrollerer innkjøpa i fylkeskommunen

10. februar 2017

Kontrollutvalet har bestilt ein forvaltningsrevisjon for å vurdere om innkjøpa i fylkeskommunen er i samsvar med lov om offentlege anskaffingar. 

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte med stortingsbenken 3. februar 2017

07. februar 2017

Her finn du presentasjonane frå møtet blant andre fylkeskommunen og Fylkesmannen hadde med stortingsbenken i Førde 3. februar 2017.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Hordaland sa ja – kva no?

03. februar 2017

Fylkestinget i Hordaland har sagt ja til intensjonsplanen for samanslåing med Sogn og Fjordane. No skal fylka førebu samanslåing frå 2020, men framleis er det heile opp til Stortinget.

Les meir ›
Foto av fylkestinget som røystar over intensjonsplanen for samanslåing med Hordaland. Vi ser tre representantar som stemmer imot, ved å halde oppe handa.

Fylkestinget seier ja til samanslåing

02. februar 2017

Fylkestinget har i dag sagt ja til å gå vidare med samanslåingsplanane med Hordaland, men vil halde fram som eige fylke om det ikkje blir ei reell, nasjonal regionreform.

Les meir ›

Sjå opptak av fylkestinget 2. februar

02. februar 2017

Fylkestinget handsama blant anna intensjonsplanen for samanslåing med Hordaland. No kan du sjå opptak av møtet her.

Les meir ›
Foto frå møte i fylkesutvalet. Utvalet er samla rundt møtebordet, og alle har pc-ar framføre seg.

Ja til ny region – på visse vilkår

01. februar 2017

Fylkesutvalet seier ja til å gå vidare med samanslåingsplanane med Hordaland dersom det vert ei nasjonal regionreform. Fylkestinget handsamar saka i morgon.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkestinget og fylkesutvalet

25. januar 2017

Det er møte i fylkesutvalet onsdag 1. februar og i fylkestinget torsdag 2. februar. Regionreforma er blant sakene som skal handsamast.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Tilrår ny region om det blir reform

24. januar 2017

Fylkesrådmannen rår fylkestinget til å søkje samanslåing med Hordaland dersom Stortinget vedtek ei faktisk regionreform, der dei reduserer tal fylke/regionar til om lag ti og styrkar regionnivået med nye oppgåver.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet og planutvalet 25. januar

18. januar 2017

Fylkesutvalet og planutvalet har møte på Eid rådhus på Nordfjordeid onsdag 25. januar.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling og fylkesvaraordførar i Hordaland Pål Kårbø som signerer intensjonsplanen for samanslåing av dei to fylka. Dei tok tek kvarandre i handa, og avtalen ligg på bordet framfor dei.

Samde om plan for samanslåing

17. januar 2017

Ein ny intensjonsplan ligg på bordet, om samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane. No er det opp til dei to fylkestinga å godkjenne planen.

Les meir ›
Foto frå forhandlingsmøtet mellom Sogn og Fjordane og Hordaland om samanslåing av fylka. Vi ser fylkesrådmennene sitje i høgsetet, og forhandlingsdelegasjonen for Sogn og Fjordane sit mot kameraet. I forgrunnen ser vi forhandlingsleiaren til Hordaland

Forhandlingane med Hordaland er i gang

16. januar 2017

Forhandlingane om å slå saman Hordaland og Sogn og Fjordane er i gang. Ein intensjonsplan om samanslåing skal etter planen vere ferdig i løpet av morgondagen.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Nye regionforhandlingar

05. januar 2017

Det vert forhandlingar om ein eventuell intensjonsplan for samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane på Bjørnefjorden Gjestetun i Os 16. og 17. januar.

Les meir ›
Illustrasjon med fylkesvåpena til Sogn og Fjordane og Hordaland.

Regionreforma – vegen vidare

20. desember 2016

Sogn og Fjordane og Hordaland har sagt ja til ein sterk vestlandsregion og møtest på nyåret til nye forhandlingsmøte.

Les meir ›
Bilete som syner avstemminga i fylkestinget om regionreforma. Vedtaket vart gjort mot 12 røyster, og vi ser at dei 12 som røysta mot har handa oppe.

Ja til Vestlandsregionen

07. desember 2016

Eit fleirtal i fylkestinget sa 7. desember ja til at Sogn og Fjordane skal gå saman med Hordaland og Rogaland og danne Vestlandsregionen.

Les meir ›

Opptak frå fylkestinget 7. desember.

06. desember 2016

Regionreforma var blant sakene i møtet i fylkestinget 7. desember.

Les meir ›

Møtebok frå fylkesutvalet

06. desember 2016

Møteboka frå møtet i fylkesutvalet 5. desember er no på nett.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling som skodar ut av eit vindauga. Følling har håret hengjande laust og har på seg ein kvit gensar.

Vekst i utfordrande år

06. desember 2016

Fylkesordføraren har tru på framtida til fylket – anten som ein sterk part av ein eventuell vestlandsregion, eller innanfor dagens grenser. Folketalsveksten styrkar også fylket, den er no den største blant vestlandsfylka, sa fylkesordføraren til tingsetet 6. desember.

Les meir ›

Sjå opptak av fylkestinget 6. desember

05. desember 2016

Det er møte i fylkestinget 6. og 7. desember. Her kan du sjå opptak frå første dagen.

Les meir ›
Kart over Sør-Noreg med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane markert

Fleirtal for Vestlandsregionen

05. desember 2016

Fylkesutvalet handsama saka om regionreforma 5. desember. Sju av ni representantar er positive til å etablere ein sterk og attraktiv folkevald vestlandsregion. Fylkestinget avgjer saka 6. desember.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Fylkesutvalet 6. desember

05. desember 2016

Det vert møte i fylkesutvalet tysdag 6. desember, før møtet i fylkestinget tek til.

Les meir ›
Fylkesrådmannen har tilsett Kristin Rundsveen som rådgjevar for fylkesordføraren

Ny rådgjevar

30. november 2016

Fylkesrådmannen har tilsett Kristin Rundsveen (32) som rådgjevar for fylkesordføraren.

Les meir ›
Representantar i fylkestinget stemmer på sak under fylkestinget 8. desember 2015 i Fylkeshuset.

Fylkesting 6. og 7. desember

29. november 2016

Regionreform og prisutdelingar står på programmet til fylkestinget den 6. og 7. desember. Du kan følgje møtet direkte i nett-tv.

Les meir ›
Elevar i atrium i skolebygg

Vedtok fråværsreglement

22. november 2016

Hovudutval for opplæring vedtok 22. november fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 47

16. november 2016

Det er møte i blant anna fylkesutvalet, kontrollutvalet og alle hovudutvala i veke 47. Måndag 21. november er det også politikardag.

Les meir ›
Foto som syner leiar for opplæring i Rogaland Simon Nesse, fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for opplæring Karianne Torvanger utanfor Kunnskapsdepartementet i Oslo då dei møtte ministeren for å diskutere dei nasjonale fråværsre

Møtte kunnskapsministeren

28. oktober 2016

Fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for opplæring Karianne Torvanger møtte 28. oktober kunnskapsministeren for å diskutere dei nasjonale fråværsreglane.

Les meir ›
Foto av Åshild Kjelsnes og Geir Ove Bakken i Nasjonal rassikringsgruppe i ein korridor på Stortinget.

Saknar ein rassikringsplan

27. oktober 2016

Nasjonal rassikringsgruppe er skuffa over løyvingane til rassikring i framlegget til statsbudsjett. Dei vil ha på plass ein nasjonal plan.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 44

25. oktober 2016

Det er møte i fagopplæringsnemnda 1. november. Fylkesutvalet og finansutvalet har møte dagen etter – 2. november.

Les meir ›
Foto som syner leiar og nestleiar i ungdomspolitisk utval, Emma Berge Ness og Rune Holsen Nygård, då dei møtte fylkestinget på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde 18. oktober 2016.

UPU: Vi er her for dykk

20. oktober 2016

Leiar og nestleiar i Ungdomspolitisk utval (UPU) møtte fylkestinget denne veka. Oppmodinga frå ungdomane var klar: Bruk oss, vi er her for dykk!

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet

20. oktober 2016

Fylkesutvalet er kalla inn til telefonmøte 20. oktober for orientering om eigarskapssak.

Les meir ›
Folk ved pultar for møte i fylkesutvalet

Vedtok møteplan for 2017

18. oktober 2016

Fylkesutvalet vedtok 17. oktober møteplan for politiske møte for 2017.

Les meir ›

Fylkestinget 18. oktober i nett-tv

17. oktober 2016

Sjå fylkestinget 18. oktober i opptak her. 

Les meir ›
To kvinner og ein mann på ei scene der mannen tek i mot pris og blomar

Møte i fylkestinget 18. oktober

10. oktober 2016

Fylkestinget var samla i Førde 18. oktober, og før politikarane tok fatt på sakene vart trafikktryggingspris og bedriftsutviklingspris utdelt. Opplev utdelingane, debatt om regionreforma og mykje meir i opptak her.

Les meir ›
Jenny Følling med fylkesordførarkjede, kvit bakgrunn

Alvorleg for næringsutviklinga

06. oktober 2016

Framlegget til statsbudsjett for 2017 er eit alvorleg tilbakesteg for fylkeskommunen si rolle som regional utviklingsaktør, meiner fylkesordførar Jenny Følling.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Kontrollutvalet 7. oktober

04. oktober 2016

Kontrollutvalet har møte i Førde fredag 7. oktober. Sakene til møtet er no tilgjengelege.

Les meir ›
Politikarar samla rundt eit møtebord

Tilrår høyring

28. september 2016

Fylkesutvalet tilrådde 28. september å legge intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland ut på høyring.  Høyringsperioden er frå 26. oktober til 23. november.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Intensjonsplan i fylkesutvalet

21. september 2016

Fylkesutvalet tar 28. september stilling til om intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland skal leggast ut på høyring. Sakene til møta i fylkesutvalet og finansutvalet er no klare.

Les meir ›
Signering intensojnsplan

Intensjonsplan klar

15. september 2016

Forhandlingsutvala i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er einige om ein intensjonsplan for ein ny Vestlandsregion. No er det opp til fylkestinga i dei tre fylka å godkjenne planen.

Les meir ›
Tre kvinner står foran ei strand og eit hav med blå himmel og kvite skyar.

Nytt namn og kjennemerke

02. september 2016

Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane er framleis i forhandlingar om ein ny Vestlandsregion. Forhandlingsutvala er einige om at namnet på ein eventuell ny folkevalt region bør bli Vestlandsregionen, og at det må lagast eit nytt regionmerke med historiske røter.

Les meir ›
Fylkesordførar Jenny Følling blir intervjua i fylkestingssalen

Godkjente sal av aksjar i Fjord1 AS

26. august 2016

Fylkestinget røysta einstemmig for å godkjenne sal av aksjane i Fjord1 AS til Havilafjord AS.  Avtalane inneber at fylkeskommunen i haust sel seg ned frå ein majoritetspost til ein eigardel på 33 prosent.

Les meir ›

Fylkestinget 26. august i nett-tv

25. august 2016

Sjå fylkestinget 26. august i opptak her.

Les meir ›
Folk ved pultar for møte i fylkesutvalet

Samrøystes for sal

24. august 2016

Eit samla fylkesutval har røysta for å godkjenne sal av aksjar i Fjord1 AS til Havilafjord AS. På fredag 26. august skjer endeleg vedtak i fylkestinget.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet 24.august

22. august 2016

Saksframlegg til møtet i fylkesutvalet 24. august, "Sal av Fjord1-aksjar" er klart. Endeleg vedtak vert gjort i fylkestinget  26. august.

Les meir ›
Frå fylkestinget sitt møte i juni 2016. Foto Ingvild Ramstad

Ekstraordinært fylkesting 26. august

18. august 2016

Fredag 26. august er fylkestinget samla for å handsame Fjord1-saka.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet 9. august

08. august 2016

Det blir møte i fylkesutvalet 9. august kl. 11 på Fylkeshuset.

Les meir ›
fylkesordførar Jenny Følling og fylkesrådmann Tore Eriksen sit ved møtebord i møte i fylkesutvalet. andre rundt bordet på bildet er Aleksander Øren Heen, Sigurd Reksnes og Gunnhild Berge Stang.

Eigarpost i F1Holding/Fjord1

03. august 2016

Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane har i dag, etter ei heilskapsvurdering, vedteke å ta Konkurransetilsynet sitt vedtak i saka om sal av eigarandelar i F1 Holding/Fjord1 til vitande og ikkje påklage dette.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet

03. august 2016

Det vert møte i fylkesutvalet onsdag 3. august. Møtet finn stad i Førde.

Les meir ›
Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.

Forbyr kjøp av Fjord1

14. juli 2016

Konkurransetilsynet forbyr Torghatten sitt kjøp av eigarandelar i Fjord1. Årsaka er at kjøpet fører til ein vesentleg begrensning av konkurransen i markedet for drift av ferjesamband i Norge, skriv konkurransetilsynet i ei pressemelding i dag.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet

01. juli 2016

Det er møte i fylkesutvalet i Førde 6. juli.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte veke 25

20. juni 2016

Sakene er klare til møta i fylkesutvalet, planutvalet og hovudutvala for næring og kultur og for samferdsle i veke 25.

Les meir ›

Fylkestinget 14. og 15. juni i nett-tv

14. juni 2016

Sjå fylkestinget 14. og 15. juni i opptak her.

Les meir ›
Jenny Følling på talarstol med blå bakgrunn

Ønskjer fylket i front

14. juni 2016

– Det er viktig at vi i Sogn og Fjordane set oss i førarsetet, sa fylkesordførar Jenny Følling i opningstalen til fylkestinget 14. juni.

Les meir ›

Presentasjonar frå møte med stortingsbenken 3. juni

06. juni 2016

Stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane hadde møte med stortingsbenken 3. juni. Her finn du presentasjonane frå møtet.

Les meir ›
Hotellfasade med snøkledde fjell i bakgrunnen

Sjå tingsetet i Loen i opptak

06. juni 2016

Måndag 13. juni til onsdag 15. juni var fylkespolitikarane samla i Loen for fylkesutval og siste fylkesting før sommaren. Sjå fylkestinget i opptak her. 

Les meir ›
Stortingssalen med folk i salen

Opnar for fleire oppgåver

03. juni 2016

Kommunal- og forvaltningskomiteen rår Stortinget til å gje dei nye folkevalde regionane ansvar for fylkesvegadministrasjon og integreringsarbeid. I tillegg ber dei om at eit ekspertutval skal foreslå ytterlegare nye oppgåver til regionane. 

Les meir ›
Kart med Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane markert

Dialogen er i gang

27. mai 2016

Forhandlingsutvala i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland møttest 27. mai for innleiande samtalar om å skipe ein ny vestlandsregion.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politikardag og møte i veke 22

25. mai 2016

Det er politikardag og møte i fylkesutvalet og hovudutvala frå 30.mai til 1. juni. Sakene er no klare.

Les meir ›
Tre personar står ute i skyggen foran ein bygning

Saman på Stortinget

10. mai 2016

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylkeskommunar stilte i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget for å snakke om forventingar til ein ny og større region.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte veke 19

09. mai 2016

Det er politikardag og møte i hovudutvala i veke 19.

Les meir ›
Politikarar og ansatte rundt eit møtebord

Mot ny økonomiplan

04. mai 2016

Den politiske handsaminga av økonomiplan 2017-2020 er i gang. Finansutvalet vart 4. mai orientert om utgreidde tiltak for innsparingar i fylkeskommunen, tiltak som vidare vert handsama i hovudutvala og fylkestinget.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte veke 18

27. april 2016

Saksframlegg og møtebok frå møte i finansutvalet og fylkesutvalet 4. mai er klare.

Les meir ›
Jenny Følling p åtalarstol

Spørsmål om Fjord1-prosessen

19. april 2016

Fylkesordførar Jenny Følling svarte på spørsmål rundt Fjord1-prosessen i fylkestinget 19. april. Les spørsmål og svar her.

Les meir ›

Sjå fylkestinget i opptak

19. april 2016

Her finn du videoopptak frå fylkestinget 19. april.

Les meir ›
Kart over sør-norge med hordaland, sogn og fjordane og rogaland markert i raudt

Styrer regionreform vidare

18. april 2016

Fylkesutvalet har no vedtatt vegen vidare for arbeidet med regionreforma. Fylkesutvalet vert politisk styringsgruppe, og eit forhandlingsutval skal vurdere grunnlaget for felles intensjonsplan for ny vestlandsregion.

Les meir ›
Ungdomspolitisk utval (UPU) i Sogn og Fjordane 2016 2017. F.v.: Rune Holsen Nygård, Frida Helleland Sætre, Emma Berge Ness, Jorun Yri, Ole Martini.

Nytt ungdomspolitisk utval

10. april 2016

Fylkesting for ungdom 2016 har valt nytt ungdomspolitisk utval for 2016/2017.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte veke 15

07. april 2016

Sakene som skal handsamast i fylkesutvalet 13. april og hovudutval for opplæring, samferdsle og næring og kultur er klare.

Les meir ›
Ungdomspolitisk utval (UPU) i Sogn og Fjordane. F.v. Dag Henrik Nygård, Madlen Lehmann, Dorthea Keilegavlen Grane (nestleiar), Sofie Sundberg (leiar), Rune Holsen Nygård, Oline Nave (vara), og Ruben Skrede (vara).

Fylkesting for ungdom 2016

06. april 2016

Helga 8. til 10. april er ungdommar frå heile fylket samla på Skei for å delta på fylkesting for ungdom. Fylkesting for ungdom er ungdommen i Sogn og Fjordane sitt øvste talerøyr. Ungdom frå alle ungdomsråda og kommunane i fylket, fylkesdekkande ungdomsorganisasjonar og polistiske ungdomsparti er inviterte til tinget.

Les meir ›
Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.

Utbetalingane i Fjord1-saka i samsvar med regelverket

04. mars 2016

Det fylkeskommunale kontrollutvalet meiner at utbetalingane til konsulentane i samband med Fjord1-salet har gått rett føre seg, og at fakturaene frå advokatfirmaet Wiersholm AS og DHT Corporate Services AS til fylkeskommunen er tilstrekkeleg dokumenterte.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 9

24. februar 2016

Finansutvalet, fylkesutvalet, fylkesutvalet som klagenemnd og kontrollutvalet har møte i veke 9. Du finn sakene og møteprotokollane her. 

Les meir ›
Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.

Fjord1- vedtak lovleg

11. februar 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennomført lovlegkontroll og konkludert med at vedtaket om sal av aksjane i F1 Holding As er gyldig.

Les meir ›
Politimøte

Møte med Vest politidistrikt

03. februar 2016

Korleis rigge eit distrikt som gjev innbyggjarane naudsynt tryggleik og beredskap uavhengig av kvar i distriktet ein bur? Dette var tema då politimeisteren i Vest politidistrikt møtte fylkesordføraren og andre beredskapsaktørar i fylket 3. februar.

Les meir ›

Presentasjonar frå møtet med stortingsbenken 1. februar

02. februar 2016

Stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane hadde møte med blant andre fylkeskommunen, Fylkesmannen, Helse Førde og Innovasjon Norge i Førde 1. februar 2016. Her vart det teke opp aktuelle tema for fylket, og presentasjonane finn du under.

Les meir ›
Foto av Fylkeshuset sett frå parkeringsplassen under huset. I toppen av bilete ser vi grønt lauv og blå himmel. Foto: Oskar Andersen

Nye og betre rutinar

01. februar 2016

Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane rosar fylkesrådmann Tore Eriksen for innføring av nye rutinar for prosjektstyring i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Sakene klare

20. januar 2016

Sakene som skal handsamast i finansutvalet og fylkesutvalet 27. januar er klare og kan lesast her.

Les meir ›
Førde med elva Jølstra

Debatterer framtida til fylket

18. januar 2016

Kva skal vi leve av i framtida, og kvar skal vi bu og arbeide? Fylkesordførar Jenny Følling og andre fylkeskjennarar snakkar om kva som møter Sogn og Fjordane i åra som kjem på Tysdagsdebatten denne veka.

Les meir ›
Jenny Følling

Nyttårshelsing frå fylkesordføraren

06. januar 2016

Vår viktigaste oppgåve er å utnytte dei moglegheitene og det potensialet vi har i Sogn og Fjordane, seier fylkesordførar Jenny Følling om 2016 i ei helsing til innbyggjarane. Mellom dei viktige sakene ho trekk fram er traséval for fjellovergangar aust-vest og Rv. 52 Hemsedalsfjellet, satsing innan fornybare ressursar, nord-sør sambandet E39 og flytilbodet i fylket.

Les meir ›
Representantar i fylkestinget stemmer på sak under fylkestinget 8. desember 2015 i Fylkeshuset.

Sjå fylkestinga på nytt

04. januar 2016

Du finn alle opptak frå møta i fylkestinget her.

Les meir ›
Representantar stemmed i fylkesting, fylkeshuset. Nokon har hånda oppe, andre ikkje.

Gyldig avgjersle eigarposisjon

18. desember 2015

Fylkestinget fann 18. desember avgjerda i saka «Eigarposisjonen i Fjord1 AS» frå 23. november gyldig. Kravet om lovlegkontroll går no vidare til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjerd.

Les meir ›

Nett-tv: Fylkestinget 18. desember

18. desember 2015

Sjå fylkestinget i opptak.

Les meir ›
Representantar i fylkestinget stemmer på sak under fylkestinget 8. desember 2015 i Fylkeshuset.

Fylkesting i desember

15. desember 2015

Du finn opptak og sakspapir frå møta i fylkestinget 8.-9.- og 18. desember her.

Les meir ›
Fylkesordførar Jenny Følling held tale frå talestolen til fylkestinget 8. desember 2015 i Firdasalen, Fylkeshuset.

Samling for vekst og utvikling

08. desember 2015

– Vi må stå saman om viktige saker som vil verte avgjerande for framtida og busettinga i Sogn og Fjordane, sa fylkesordførar Jenny Følling i sin tale til fylkestinget 8. desember.

Les meir ›
Jenny Følling leiar fylkestinget i Firdasalen, Fylkeshuset.

Nett-tv: Fylkestinget 8. desember.

08. desember 2015

Sjå fylkestinget 8. desember i opptak her.

Les meir ›
Jenny Følling.

Misvisande om fylkesordføraren

07. desember 2015

Avisa Firda sitt oppslag «Hadde visjon. Snakka med Følling.» 7. desember 2015 om eigarskapen i Fjord1 er både spekulativt og misvisande, seier fylkesordførar Jenny Følling. Sjå hennar svar her.

Les meir ›
Fylkestinget i møte i fylkeshuset 23. november 2015.

Fylkesting 7. – 9. desember

02. desember 2015

Fylkesting og fylkesutval  i veke 50. Sjå opptak frå fylkestinga her.

Les meir ›
Debatt i fylkestinget, Firda-salen, Fylkeshuset.

Vedtok Fjord1-sal

23. november 2015

Fylkestinget vedtok sal av aksjane i F1 Holding AS på møtet 23. november.

Les meir ›
Frå fylkestinget oktober 2015.

Fylkestinget i opptak

23. november 2015

Opptak frå fylkestinget 23. november.

Les meir ›

Politiske møte i veke 48

18. november 2015

Det er møte i fylkesutvalet 23. november og alle dei tre hovudutvala og kontrollutvalet tysdag 24. november. Fylkesutvalet møtest igjen 25. november.

Les meir ›
Røysting ved fylkestinget 13. oktober 2015.

Fylkesting 23. november

17. november 2015

Fylkesting, fylkesutval og politikardagar i veke 48.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling og den nye rådgjevaren hennar Ole-Mathias Nes. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Nes vert rådgjevar for Følling

30. oktober 2015

Ole-Mathias Nes er engasjert som politisk rådgjevar for fylkesordførar Jenny Følling i denne valperioden.

Les meir ›

Møte i fylkesutvalet, finansutvalet og planutvalet 4. november

29. oktober 2015

Det nyvalde fylkesutvalet, finansutvalet og planutvalet har dei første møta sine onsdag 4. november. Alle møta vert i møterommet Sygna på Fylkeshuset.

Les meir ›

Presentasjonar frå møtet med stortingsbenken 23. oktober

27. oktober 2015

Stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane hadde møte med blant andre fylkeskommunen, Fylkesmannen, KS, Høgskulen og Innovasjon Norge i Førde 23. oktober 2015. Her vart det teke opp aktuelle tema for fylket, og presentasjonane finn du under.

Les meir ›

Nett-tv: Fylkestinget 20. oktober 2015

16. oktober 2015

Opptak frå møtet det konstituerande møtet i fylkestinget.
 

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Åshild Kjelsnes.

Kjelsnes møtte i Stortinget

19. oktober 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes jobbar no for å sikre eit betre statsbudsjett for Sogn og Fjordane. Måndag 19. oktober var ho på høyring i kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget.

Les meir ›
Fotocollage med tre portrettfoto av dei tre fylkespolitikarane Norvall Nøringset, Norunn Lunde Furnes og Nils Gjerland.

Tre N-ar gir seg

16. oktober 2015

Dei er veteranar i fylkestinget alle tre. Men no gir Norvall Nøringset, Norunn Lunde Furnes og Nils Gjerland seg og sender stafettpinnen vidare til nye fylkestingsrepresentantar.

Les meir ›

Møte i fylkestinget 20. oktober

16. oktober 2015

Det var konstituerande møte i fylkestinget 20. oktober. Du kan no sjå opptak av møtet.

Les meir ›
Foto av arbeidarrepresentant Hilmar Høl på talarstolen under fylkestinget i oktober 2015. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtok industristrategi

13. oktober 2015

Fylkestinget vedtok 13. oktober Industristrategi for Sogn og Fjordane 2016–2025.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av bygdeutviklingsprisen til Innovasjon Norge i oktober 2015. Frå venstre ser vi Åshild Kjelsnes, Yngve Brakstad, Steinar Sørli og Jenny Følling. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Åmot Operagard fekk pris

12. oktober 2015

Innovasjon Norge sin Bygdeutviklingspris 2015 i Sogn og Fjordane går til Åmot Operagard. Bedrifta får prisen for å ha utvikla eit vellukka driftskonsept som er både originalt og nyskapande.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av trafikktryggingsprisen 2015. Frå venstre fylkesordførar Åshild Kjelsnes, prisvinnar Redningsselskapet ved Torgeir Nergaard Berg og leiar i trafikktryggingsutvalet Liv Stave. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskom

Pris til Redningsselskapet

12. oktober 2015

Redningsselskapet får trafikktryggingsprisen 2015 for det store og viktige arbeidet selskapet gjer i Sogn og Fjordane.

Les meir ›

Nett-tv: Fylkestinget 13. oktober 2015

12. oktober 2015

Sjå opptak frå møtet i fylkestinget 13. oktober 2015.

Les meir ›
Foto som syner eit snøskred som har gått over ein veg. Vi ser eit høgt fjell til venstre og eit vatn eller ein fjord til høgre. Foto: Pål Alvereng, Nasjonal rassikringsgruppe

Altfor lite til skredsikring

08. oktober 2015

Nasjonal rassikringsgruppe meiner forslaget til statsbudsjett inneheld ein uforståeleg nedgang på skredsikring av veg.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Åshild Kjelsnes.

Skuffa fylkesordførar

07. oktober 2015

– Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett er skuffande for alle som ønskjer betre klima og sterkare satsing på kultur, seier fylkesordførar Åshild Kjelsnes.

Les meir ›
Foto frå eit møte i fylkestinget, fremst til høgre ser vi Arbeidarparti-benken, medan Senterparti-representantane sit til venstre i biletet. Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Møte i fylkestinget 13. oktober

06. oktober 2015

Det avtroppande fylkestinget hadde det siste møtet sitt i Førde 13. oktober. Du kan no sjå møtet i opptak.

Les meir ›
Foto frå eit stemmelokale, der vi ser den kvite og oransje stemmeurna med riksvåpenet i forkant. I bakgrunnen av biletet ser vi valavlukke med stemmesetlar. Foto: Kommunal og moderniseringsdepartementet

Oppsummering fylkestingsvalet

17. september 2015

Kva kommunar er representerte i fylkestinget? Kor mange personstemmer fekk dei som stilte til val? Korleis er kjønnsfordelinga i det nye fylkestinget? Svara på desse spørsmåla – og fleire – får du her.

Les meir ›
Foto frå festmiddagen til Tysklandsbrigaden i oktober 2015. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes står mellom festkledde menn i dress. Fleire har medaljar på brystet, og fleire kvinner er med som ledsagarar. Foto: Privat

Avslutta med brigadeavslutning

05. oktober 2015

Det siste offisielle oppdraget Åshild Kjelsnes hadde som fylkesordførar var på det siste offisielle treffet til Tysklandsbrigadenes veteranforbund, avd. Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Åshild Kjelsnes som klypper snora under opning av ny gang- og sykkelveg i Florø 2. oktober 2015. Ho er flankert av ordførar Ola Teigen og ein frå vegvesenet. I bakgrunnen ser vi ungar og vaksne følgje med. Foto: Ole Ingar H. Hæreid

Feira ny gang- og sykkelveg

02. oktober 2015

2. oktober vart ein merkedag for mjuke trafikantar i den nyutnemnde sykkelbyen Florø. Då opna fylkesordførar Åshild Kjelsnes den nye gang- og sykkelvegen langs fv. 545 Kinnvegen og Thor Solbergvegen.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Fjord1-prosessen

30. september 2015

Fylkesutvalet har i dag innstilt på at eigarskapssaka om Fjord1 AS truleg vil bli avgjort på eit ekstra fylkesting 23. november.

Les meir ›
Fotocollage der halve blietet syner fylkesordførar Åshild Kjelsnes, og den andre halvparten syner redningsskøyta RS Odin. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune og Redningsselskapet

Vil berge distriktskontor

29. september 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes er opprørt etter at Redningsselskapet har bestemt seg for å leggje ned distriktskontoret i Sogn og Fjordane. No ber ho om eit snarleg møte med Redningsselskapet.

Les meir ›
Foto som syner komiteen for TV-aksjonen 2015. Alle har på seg grøn t-skjorte med teksten Vi skal vokte regnskogen.

Vi skal vakte regnskogen

29. september 2015

TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneska som bur der. Sjølve aksjonsdagen er 18. oktober.

Les meir ›
kjczntx 5kl

Politiske møte 29. og 30. september – sakene er klare

22. september 2015

Alle hovudutvala skal ha møte 29. september, og 30. september er det møte i finansutvalet, planutvalet, fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd.

Les meir ›
Logoen til Klimatilpasningskonferansen 2015.

Kjelsnes på klimakonferanse

22. september 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes held i dag 22. september innlegg på Klimatilpasningskonferansen i Oslo. Konferansen vert overført på nett, og du kan sjå innlegget til Kjelsnes kl. 14.45.

Les meir ›
Foto av presentasjon om Lindåsprosjektet, eit prosjekt om omsorgsteknologi i Lindås. Biletet syner ein eldre mann som sagar, med teksten "Eigne mål, motivasjon".

Omsorgsteknologi på dagsorden

21. september 2015

Fylkesrådet for eldre vart i møtet 16. september orienterte om nybrotsarbeidet med bruk av omsorgsteknologi i heimetenesta. Rådet kom i tillegg med tre uttalar om ulike tema.

Les meir ›

Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalet 2015

17. september 2015

Her får du ei oversikt over personstemmene ved fylkestingsvalet i 2015.

Les meir ›

Fylkesordføraren på opning av nytt regionvegkontor

18. september 2015

17. september var det offisiell opning av dei nye kontorlokala til Statens vegvesen Region vest i Leikanger. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes deltok på opninga og overrekte eit måleri av Oddvar Torsheim i innflyttingsgåve.

Les meir ›

Fylkestingsmedlemer og vara 2015–2019

17. september 2015

Her er ei fullstendig oversikt over kven som representerer dei ulike partia i fylkestinget, og kven som er varamedlemer, i perioden 2015–2019.

Les meir ›

Kommunefordeling fylkestingsvalet 2015

17. september 2015

Her kan du sjå kor mange fylkestingsrepresentantar kvar av kommunane i Sogn og Fjordane har i perioden 2015–2019.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Her er det nye fylkestinget

16. september 2015

Her kan du sjå kven som skal sitje i fylkestinget for Sogn og Fjordane dei neste fire åra.

Les meir ›
Foto av Fylkeshuset sett frå parkeringsplassen under huset. I toppen av bilete ser vi grønt lauv og blå himmel. Foto: Oskar Andersen

Sjå opptak av fylkesdebatten

25. august 2015

Det var paneldebatt med blant andre fleire fylkesordførarkandidatar på Fylkeshuset i Leikanger torsdag 27. august kl. 19.00. No kan du sjå debatten i opptak.

Les meir ›
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes (f.v.), fylkesvararordførar i Hordaland, Mona Hellesnes, stortingsrepresentant Ingrid Heggø, Solveig Willis i Salmon Group Florø og fylkesordførar Janne Johnsen i Rogaland. (Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune)

Vestlandsstand på Aqua Nor

20. august 2015

Dei fire vestlandsfylka samarbeider om å profilere havbruksnæringa i landsdelen på havbruksmessa Aqua Nor i Trondheim 18. til 21. august.

Les meir ›
grafisk element i profilen til Sogn og Fjordane fylkeskommune. Blå bølge og fylkesvåpen.

Møteprotokoll frå fylkesutvalet er klar

11. august 2015

Fylkesutvalet hadde møte 17. august, møteprotokollen er no tilgjengelege på nett.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Åshild Kjelsnes under opninga av Norsk Country Treff 2015. Ho står ved to roll up-ar med reklame for festivalen og har på seg svart kjole og ordførarkjeda.

Imponert over countrydugnad

10. juli 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes roste dugnadsinnsatsen under opninga av Norsk Country Treff 2015, men la også vekt på at dugnadsånd ikkje kan bere festivallasset aleine.

Les meir ›
Foto som syner kasseområdet i ein daglegvarebutikk. Ein tilsett står med ryggen til i kassen, medan ein kunde er på veg inn i butikken, også han med ryggen til. Foto: Ulf Larsen/Wikipedia

Mot søndagsopne butikkar

30. juni 2015

Eit fleirtal i fylkesutvalet rår frå generell søndagsopning av butikkar. Dei meiner samfunnet treng ein felles fridag.

Les meir ›
Fylkeshuset på Leikanger nedanfrå og opp. Blå himmel i bakgrunnen.

Mot mellombels tilsetting

26. juni 2015

Fleirtalet i fylkesutvalet har bestemt at Sogn og Fjordane fylkeskommune ikkje vil utvide bruken av mellombels tilsetting. Fylkeskommunen held fram tidlegare praksis.

Les meir ›
Foto som skal illustrere folkehelse. Det syner tre ungar på fjelltur. Den eine står og støttar seg til og legg steinar på ein liten varde, dei to andre plukkar bær i lyngen bak. Foto: Den norske turistforening/www.flickr.com

Vedtok folkehelseplan

17. juni 2015

«Saman for god helse og trivsel» er visjonen i Regional plan for folkehelse 2015–2025, som fylkestinget vedtok 17. juni.

Les meir ›
Foto frå fylkestingssalen på Kviknes Hotel i juni 2015. Fremst til høgre ser vi delar av Senterparti-benken, med fylkesvaraordførar Jenny Følling, Anders Ryssdal og Karen Marie Hjelmeseter. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Møtte Fjord1 og SFE

17. juni 2015

Fylkestinget vart 17. juni oppdaterte på årsrekneskap og andre viktige saker i Fjord1 og Sogn og Fjordane Energi (SFE).

Les meir ›
Foto som syner gardsarbeid på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland. I framkant ser vi tre personar og ein raud traktor, medan skulebygningen ruvar i bakgrunnen. Foto: Sogn Jord- og Hagebruksskule

Millionar til økologisk skule

17. juni 2015

Eit samla fylkesting har vedteke å løyve 20 millionar kroner til Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Les meir ›
Foto frå direktesending av fylkestinget i juni 2015. Vi ser eit svart kamera heilt til høgre i biletet, dette er i fokus, medan resten av biletet er uklårt. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sjå fylkestinget på nett-tv

17. juni 2015

Her kan du følgje med på diskusjonane frå fylkestinget via nett-tv frå klokka 09.00.

Les meir ›
Portrettfoto av fylkesordførar Åshild Kjelsnes. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes. Foto: Kristjàn Logason

Oppfordrar til å stå ilag

16. juni 2015

Vi må stå ilag for å sikre fylket for framtida. Det sa fylkesordførar Åshild Kjelsnes då ho talte til fylkestinget i dag.

Les meir ›
Foto frå direktesending av fylkestinget i juni 2015. Vi ser eit svart kamera heilt til høgre i biletet, dette er i fokus, medan resten av biletet er uklårt. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sjå fylkestinget på nett-tv

16. juni 2015

16. og 17. juni vert det arrangert fylkesting på Kviknes Hotel i Balestrand. Her kan du følgje med på diskusjonane via nett-tv frå klokka 10.00.

Les meir ›
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes sitjande ved pc-en på kontoret sitt. Ho har på seg raud og svart gensar, raud neglelakk og ei perlekjede og sit med eit vindauge i bakgrunnen. Foto: Oskar Andersen

Gratulerer NCE Subsea

12. juni 2015

NCE Subsea, som etablerte seg i Florø i fjor, har no fått utmerkinga «Global Centre of Expertise». Fylkesordførar Åshild Kjelsnes gratulerer, og håpar dette kan føre til auka subseaaktivitet i fylket.

Les meir ›
Møte i fylkestinget i Loensalen på Hotel Alexandra i Loen. På fremste rad ser vi delar av Arbeidarparti-gruppa og Senterpartigruppa. Politkarane ser anten mot talarstolen, eller dei noterer på pc-ane sine. Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Møte i fylkestinget 16. og 17. juni

10. juni 2015

Fylkestinget hadde møte på Kviknes Hotel i Balestrand 16. og 17. juni. I tillegg til vanleg sakshandsaming, hadde fylkestinget også sitt årlege møte med Fjord1 og Sogn og Fjordane Energi. Vi sende møtet direkte, og du kan no sjå opptaka.

Les meir ›
Siluettfoto av to heisekranar mot gul himmel. Foto: Arne Hjorth Johansen/www.flickr.com

Industristrategi på høyring

03. juni 2015

I samband med at fylkestinget vedtok verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane, bestilte fylkespolitikarane ein eigen strategi for industrien i fylket. Eit utkast til slik strategi er no klar, og no skal næringa, offentlege instansar og andre få seie meininga si om han.

Les meir ›
Heilgrønt felt for å illustrere nyhendesak om enøktiltak.

1,9 millionar til enøktiltak

03. juni 2015

Fylkesutvalet vedtok 3. juni årets tildeling frå det fylkeskommunale enøkfondet. Til saman får kommunar og organisasjonar i fylket inntil 1 928 725 kroner.

Les meir ›
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes sitjande ved pc-en på kontoret sitt. Ho har på seg raud og svart gensar, raud neglelakk og ei perlekjede og sit med eit vindauge i bakgrunnen. Foto: Oskar Andersen

Fryktar eit mindre trygt fylke

01. juni 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes er svært skuffa over resultatet av politireforma. Ho er redd reforma vil føre til svekt tryggleik for folk i Sogn og Fjordane, som fylgje av svekt beredskap.

Les meir ›
Fylkesrådmann Tore Eriksen. Foto: Oskar Andersen

Fjord1 og konsulentutgifter

29. mai 2015

Fylkesrådmann Tore Eriksen fekk for eit par dagar sidan spørsmål om kor store konsulentutgifter fylkeskommunen så langt har hatt i den pågåande Fjord1-prosessen. Eriksen ville då ikkje gje ut noko tal, men har no gjort ei ny vurdering av dette.

Les meir ›
Fylkesrådmann Tore Eriksen sit på kontoret sitt. Foto: Oskar Andersen

Fokus på dei lange linene

27. mai 2015

Fylkesrådmannen legg no fram si tilråding til økonomiplan 2016-19.

Les meir ›
Åshild Kjelsnes, leiar i Nasjonal Rassikringsgruppe, ber om møte med samferdsleministeren for å diskutere dei langvarige stengingane langs vegane i vinter. Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Skredsikring inn i NTP

26. mai 2015

Den Nasjonale rassikringsgruppa ber om snarleg møte med samferdsleministeren etter langvarige stengingar på hovudvegsambanda.

Les meir ›
Møte i hovudutvalet for Plan og Næring i Årdal. Hovudutvalet sit rundt bordet og ser på powerpoint-presentasjon på projektor.

Møtebøker frå 12. og 13. mai

18. mai 2015

Det var møte i alle hovudutvala og kontrollutvalet desse dagane. Møtebøkene finn du her.

Les mer

Fylkestingsvedtaket om eigarmeldinga 2014 er gyldig

08. mai 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennomført lovlegkontroll av vurderingane fylkestinget gjorde om habilitet då det handsama eigarmeldinga 2014 i fjor haust.

Les mer

Elleve godkjende lister ved fylkestingsvalet i Sogn og Fjordane

08. mai 2015

Fylkesvalstyret i Sogn og Fjordane har godkjent elleve lister som offisielle lister til fylkestingsvalet 2015.

Les mer

Møtebok frå fylkesutvalet 6. mai

08. mai 2015

Det var møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd 6. mai. No er møtebøkene klare.

Les mer
Fylkeshuset på Leikanger nedanfrå og opp. Blå himmel i bakgrunnen.

Positivt rekneskapsresultat

19. februar 2015

God budsjettdisiplin og god økonomistyring gjev fylkeskommunen eit overskot på 42,2 mill. kr i 2014. Dette resultatet ligg på nivå med resultata dei siste fire åra.

Les meir ›

Møte i fagopplæringsnemnda

06. mai 2015

Det skal vere møte i fagopplæringsnemnda 11. mai på Thon hotel Jølster. Sakene kan du lese her.

Les mer

Politiske møte på Fylkeshuset 6. mai

30. april 2015

Onsdag 6. mai er det møte i finansutvalet, fylkesvalstyret, fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd.

Les mer

Samarbeidsmøte mellom fylkesråda for funksjonshemma på Vestlandet

24. april 2015

Fylkeskryssande bussruter, tilrettelagd transport, universell utforming av kaiar og ferjer og prosjektet «Aktiv» var tema då fylkesråda i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland hadde samarbeidsmøte.

Les mer

Møtebok frå hovudutvalet for opplæring er klar

22. april 2015

Hovudutvalet for opplæring hadde onsdag 22. april telefonmøte. Møteboka er no klar og kan lesast her.

Les mer

Møte i hovudutvalet for opplæring

20. april 2015

Det skal vere telefonmøte i hovudutvalet for opplæring 22. april 2015 kl. 09.00. Det er ei høyringssak til handsaming på dette møtet.

Les mer

Møtebok frå fylkesutvalet 13. april

16. april 2015

Fylkesutvalet hadde møte 13. april, der dei hadde oppe saka om eigarskap i Fjord1. No er møteboka klar.

Les mer

Fylkesordføraren meiner regjeringa overser innspel frå kommunesektoren

14. april 2015

Regjeringa overser innspel frå fylkesordførarkollegiet og kommuneorganisasjonen KS i oppgåvemeldinga, sa fylkesordførar Åshild Kjelsnes då ho møtte i Stortinget i dag. Ho meiner meldinga legg opp til å svekke det regionale nivået – heller enn å gjere det meir robust.

Les mer

Kronikk: Kommunane har for lite kunnskap

14. april 2015

Naturskadehendingar kostar samfunnet millionar av kroner årleg. Vi treng betre planlegging og betre sikringsarbeid, skriv fylkesordførar Åshild Kjelsnes i ein kronikk i Bergens Tidende i dag.

Les mer

Sjå fylkestinget i opptak

14. april 2015

Møteboka frå fylkestinget 10. april er klar og kan lesast her. Fylkestinget sitt møte vart sendt direkte på Web-TV, så du kan også sjå heile møte i opptak.

Les mer

Utbetring av Fv. 60 Ugla – Skarstein

10. april 2015

Fylkestinget vedtok i dag at siste del av Fv. 60 Olden-Innvik, vegstrekninga Ugla-Skarstein, skal utbetrast med tunnel og 4,1 km ny veg.

Les mer

Hovudsambandet mellom aust og vest bør vere Rv. 52 Hemsedalsfjellet

10. april 2015

Fylkestinget vedtok 10. april samrøystes høyringsfråsegn til Statens vegvesen si utgreiing om vegsamband mellom Austlandet og Vestlandet. Der seier dei at Rv 52 Hemsedalsfjellet bør vere hovudsamband, og at E16 over Filefjell blir fullført som planlagd.

Les mer

Møte i fylkesutvalet 13. april

10. april 2015

13. april vert det møte i fylkesutvalet på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde.

Les mer

Kontaktinfo

Jenny Følling
Fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no 
479 05 990

Åshild Kjelsnes
Fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
Rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713