To bilete av smilande personar i gruppe som mottek diplom for pris og klyngestatus.

Klimapris og klyngestatus til hydrogensatsinga

08. november 2018

Hydrogensatsinga i fylket har fått fleire prisar og utmerkingar denne veka. Maritim Foreining Sogn og Fjordane har fått status som næringsklynge for hydrogen, og Flora kommune har fått prisen Årets lokale klimatiltak 2018 for arbeidet med å utvikle ein hydrogendriven passasjerbåt.

Les meir ›
Elbil ved snøggladestasjon med fjell i bakgrunnen.

Korleis kan kommunane få ned klimautsleppa?

04. oktober 2018

Det er tema for klimasamlinga for kommunar i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane på Scandic Maritim i Haugesund 5. og 6. desember 2018. Fylkeskommunen dekkjer deltaking på samlinga for kommunane i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
murctre 6qz

Vinn el-sykkel på «bilfri dag» i Gloppen

19. september 2018

Europeisk mobilitetsveke vert markert med ei rekkje arrangement i Gloppen kommune denne veka. Fylkeskommunen bidreg med ein el-sykkel som vert lodda ut under «Bilfri dag» på laurdag.

Les meir ›
Fire menn som står på ein grøn kunstgrasbane i solskinn. Fjell og hus i bakgrunnen. Dei fire er Trond Teigene, Svein Olav Myklebust, Frank Tore Tveit, Tore Dvergsdal.

No får fylket dei grønaste kunstgrasbanene i landet

14. september 2018

Eit samarbeid mellom Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest, fylkeskommunen og NFF Sogn og Fjordane sikrar at kunstgrasbanene i fylket får naudsynt utstyr til å redusere sitt miljøavtrykk.

Les meir ›
Logo for Konferanse for maritim hydrogenteknologi og marin fornybar energi i Florø 3.–4. oktober

Kraftsamling for hydrogen og fornybar energi i Florø

21. august 2018

Fylkeskommune, GCE Subsea og Maritim forening Sogn og Fjordane inviterer til den tredje internasjonale konferansen for maritim hydrogenteknologi og marin fornybar energi. Konferansen finn stad i Florø 3.–4. oktober.

Les meir ›
sj 3vb 48yza

Støtte til hydrogensatsing på Vestlandet

02. juli 2018

Fylkesnettverk for hydrogen, kompetanseprosjekt for nullutsleppsteknologi på hurtigbåt og trygg infrastruktur for hydrogen i hamner er blant tiltaka som har fått støtte frå Miljødirektoratet gjennom Klimasats-ordninga.

Les meir ›
Illustrasjon av ein planlagd hydrogendriven passasjerbåt. Båten er kvit med symbolet H2 med ring rundt i blått på sida.

Hydrogen Region Sogn og Fjordane – ein lab for hydrogenverdikjeder

22. februar 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune sette i 2016 i gang eit prosjekt for å utvikle lokale, hydrogenbaserte verdikjeder. Prosjektet er no i sluttfasen, og det er tid for å gjere opp status.

Les meir ›
Utklypp frå delar av framsida av 2°C-magasinet 2017. Det er bilete frå ein stad det er flaum og menneske går med vatn til livet.

Ny utgave av 2°C-magasinet

04. januar 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune har også i år bidrege til 2°C-magasinet. Det er eit magasin og ein klimadugnad, som har som mål å formidle oppdatert og truverdig kunnskap om klimaendringar og utvikling innan fornybar energi.

Les meir ›
Foto frå bygginga av dagsturhyttene. Vi ser ei trekantforma hytte som nærmar seg ferdig, og ved sidan av står to menn i oransje arbeidskle. Det står eit stillas ved hytta og ligg litt materialar på bakken.

Dagsturhyttene tek form

08. november 2017

26 like dagsturhytter skal på plass i Sogn og Fjordane i løpet av dette året og neste. Fem vert monterte i haust, og 8. desember opnar den første – i Trivselsskogen på Sandane.

Les meir ›
Foto av eigar av Osland Havbruk, Erik Osland. Han held ein stor fisk i hendene, og står på eit oppdrettsanlegg.

Tek tradisjonell næring inn i framtida

18. oktober 2017

Osland Havbruk i Høyanger vil tenkje nytt når dei i framtida skal byte ut ein av arbeidsbåtane og vil sjå på moglegheita for å ta i brukt eit hydrogendrive fartøy.

Les meir ›
Foto av fem personar, tre menn og to kvinner, som står framfor eit lysbilete av ein hurtigbåt med skrifta H2 på sida av båten. Det er frå den internasjonale hydrogenkonferansen i Florø i september 2017.

Internasjonalt hydrogenseminar i Florø

15. september 2017

Maritim fornybar energi, hydrogen og subseateknologi stod på agendaen då næringsliv og ulike aktørar frå heile verda var samla i Florø 13. og 14. september.

Les meir ›
Foto av fire elsyklar som står stilte opp på ei brusteinsgate. Det er eit skilt på den fremste med teksten prøvekjøre. title=

Test CO2-avtrykk og prøv elsykkel

29. august 2017

Det er nasjonal klimakonferanse i Sogndal denne veka. Onsdag 30. august er det skule- og publikumssesjon med gratis inngang for alle.

Les meir ›
Illustrasjon av ein hydrogendriven hurtigbåt. Båten er kvit, med eit blått H2-symbol på sida. Rundt båten ser vi berre sjø.

Hydrogensatsing set Sogn og Fjordane på verdskartet

29. august 2017

Maritim fornybar energi og hydrogen står på agendaen når næringsliv og andre aktørar frå heile verda samlast i Florø 12.–14. september.

Les meir ›
Foto frå eit trafikkbilete med fire syklistar og fleire bilar, alle kjem mot kameraet. Dei to fremste bilane er elbilar. Det står osgå bilar parkerte langs vegen. Oppå biletet er det lagt ein del tekst med kvit skrift. Det er orda gjenbruk, sykkelveg, kortreist mat, klimavenleg landbruk, rassikring, dritvêr og elbil eller hybridbåt.

Fotokonkurranse – klimaomstilling

29. august 2017

Vil du vere med å skape blest om klimaarbeid og -omstilling i Sogn og Fjordane? Dra på jakt med kameraet ditt i haust og vinn 5000 kr og ei framside. 

Les meir ›
Foto frå kaien i Hyen, med deltakarane på eit møte oppstilte med fjell og blå himmel i bakgrunnen. Det er fire menn og to kvinner.

EKOHYD-prosjektet er i gang

04. juli 2017

Det var oppstartsmøte for prosjektet EKOHYD i Hyen 29. juni. Målet er å greie ut effektiv implementering av hydrogen og andre lågutsleppsløysingar i hurtigbåttrafikk.

Les meir ›
Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Får midlar til nasjonal satsing på hydrogen

09. juni 2017

Fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Akershus har saman med Norsk Hydrogenforum teke initiativ til eit fylkeskommunalt hydrogennettverk og får no 100 000 kr frå Miljødirektoratet til å starte arbeidet.

Les meir ›
Hurtigbåten MS Tideadmiral

472 000 til prosjekt om hydrogen i hurtigbåttrafikk

02. juni 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått 472 000 til eit prosjekt om lågutsleppsløysingar i offentleg hurtigbåttrafikk.

Les meir ›
Foto av to hjortar som ser rett i kameraet.

Presentasjonar frå viltseminar

16. mai 2017

Fylkeskommunen arrangerte eit viltseminar i Florø 9. mai 2017. Her finn du presentasjonane frå seminaret.

Les meir ›
Logoen til International Youth Peace Conference. Det er grøn skrift på kvit bakgrunn og ein illustrasjon av jordkloden.

Inviterer elevar og lærlingar med på fredskonferanse

10. mai 2017

Er du mellom 16 og 21 år og engasjerer deg i framtida til kloden vår? Då er dette eit arrangement for deg.

Les meir ›
Biletcollage med ti av føredragshaldarane på den nasjonale klimakonferansen i Sogndal i august 2017. Det er portrettbilete med namn og tittel under.

Vi må bli smartare, grønare, tryggare

05. mai 2017

Det er klart for ein nasjonal klimakonferanse i Sogndal 29. og 30. august. Påmeldingsfristen er 10. august.

Les meir ›
Foto av ferja MF Losna teke på ein finvêrsdagen. Ferja ligg ute på fjorden.

Fylkeskommunen støttar hydrogenprosjekt

03. mai 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune vil bidra til at fylket vert ein føregangsregion for hydrogenteknologi. No har Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane bidrege med ei pengegåve slik at vi kan lyse ut midlar til forprosjekt som bidreg til ei slik utvikling.

Les meir ›
Illustrasjon som syner dagsturhytta som skal byggjast i alle kommunane i fylket. Hytta har form som ein trekant, men blant anna trappetrinn på taket ute.

Søkjer byggmeister til dagsturhyttene

03. mai 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune har lyst ut anbod om bygging, frakt og montering av dagsturhytter i alle kommunane i fylket.

Les meir ›
Oversiktbilete av idrettsplassen i Hyen.

Får historisk mykje i spelemidlar

28. april 2017

Regjeringa har løyvd 53 266 000 kroner av spelemidlane til Sogn og Fjordane. Det er meir enn ei dobling frå 2012.

Les meir ›
Illustrasjon av dagsturhytta, snitt av hytta.

Har fått midlar til nynorske turbibliotek

28. april 2017

Fylkesbiblioteket har fått støtte frå Nasjonalbiblioteket til prosjektet Nynorske turbibliotek i Sogn og Fjordane. Biblioteka skal inn i dagsturhyttene som skal byggast i alle kommunane våre.

Les meir ›
Foto som syner avfall, i hovudsak ulike plastflasker, langs kysten. Vi ser havet og øyer i horisonten, himmelen er blå.

Meir pengar til strandrydding

28. april 2017

Fylkeskommunen og Fylkesmannen løyver til saman 30 000 kroner til strandryddeaksjonen til Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane og Sunnfjord Miljøverk.

Les meir ›
Foto som syner ungdomsbedrifta ShoeSaver UB då dei fekk klima- og miljøprisen til fylkeskommunen og Ungt Entreprenørskap i 2017.

Fekk klima- og miljøprisen for ungdomsbedrifter

18. april 2017

ShoeSaver UB frå Årdal vidaregåande skule skal setje ein stoppar for gjørmete sko og har sikra seg årets klima- og miljøpris for produktet sitt.

Les meir ›
Foto av Tverrelvi i Flåm, etter at ho var nyetablert etter flaumen i Flåmselvi i 2014.

Prosjekt skal betre flaumsikring og miljøtilstand

07. april 2017

Eit nytt FoU-prosjekt vil finne fram til miljøvennlege metodar for restaurering av vassdrag og trygge dei mot flaum. 

Les meir ›
Illustrasjon som syner sokkelen på ei lyspære, der det veks grøne blader opp av. Skal illustrere enøk-tiltak.

Lyser ut to millionar til enøk-tiltak

06. april 2017

Kommunane og organisasjonar i fylket kan no søkje fylkeskommunen om støtte til enøk-tiltak. Søknadsfristen er 19. mai.

Les meir ›
Foto av dei som deltok på oppstartsmøtet for eit klimaprosjekt mellom kommunane, fylkeskommunen og Vestlandsforsking i mars 2017. Det er 14 personar som er oppstilte på rekke.

Samarbeider for å nå klimamåla

27. mars 2017

Ni kommunar skal samarbeide med fylkeskommunen og m.a. Vestlandsforsking i forskingsprosjektet Samhandling for grønt skifte.

Les meir ›
Foto frå skianlegget på Jølster. Biletet er teke i skumringa frå litt oppe i bakken. Til venstre i biletet ser vi ein liten gut med slalåmski, blå jakke, svart bukse og hjelm. Til høgre står ein vaksen mann med svart jakke og oransje bukse.

Kartlegg tilgjenge i fire skianlegg

24. mars 2017

Fylkeskommunen skal no undersøkje kor tilgjengelege skianlegga i Luster, Sogndal, på Eid og Jølster er for personar med funksjonsnedsetting.

Les meir ›
Foto som syner ungdomar som spelar sandvolleyball ein sommardag. Biletet er frå Kristiansand, det er overskya, og vi ser havet i bakgrunnen.

Rekordhøg søknadssum om spelemidlar

26. januar 2017

Sogn og Fjordane søkjer i år om 218 millionar kroner i spelemidlar, 1981 kroner per innbyggjar. Det er meir enn nokon gong, og berre Nord-Trøndelag søkjer om meir per innbyggjar.

Les meir ›
Foto av elbil som er tilkopla hurtigladestasjon ei ei brusteinslagt gate. Bilen er mørk grå, og ladekabelen er grøn.

Tilskot til hurtiglading

07. desember 2016

Fylkestinget har vedteke ei ny tilskotsordning for hurtigladestasjonar. Utbyggjarar kan no søkje støtte til etablering av slike stasjonar.

Les meir ›
Mann presenterer powerpoint på stort lerret foran publikum

Klimadag på Fylkeshuset

24. november 2016

21. november blei det arrangert Klimadag for fylkespolitikarane. Interne og eksterne føredragshaldarar diskuterte moglegheitene i det grøne skiftet.

Les meir ›
Fotocollage av tre bilete som syner ein syklist bakfrå, lading av el-bilar og ei batteriferje med logoen til Norled på.

Ønskjer innspel til klimaplan

07. november 2016

Klimautfordringane er ei av dei største utfordringane i vår tid. Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer no innspel til arbeidet med ein ny klimaplan.

Les meir ›
Foto av Eline Orheim, Carlo Aall og Ida-Beate Mølmesdal. Dei står framfor ein plakat med bokstavane KS.

Presenterte nytt klimaprosjekt

04. november 2016

«Samhandling for grønt skifte» heiter eit nytt forskingsprosjekt, som vart presentert på haustkonferansen til KS Sogn og Fjordane 3. november.

Les meir ›
Kvinne talar  foran prosjektorlerret med publikum i salen

Meir til hydrogen-satsing

27. oktober 2016

Sparebankstiftinga delte ut 1,9 mill. kr til hydrogenprosjektet i fylket under Hydrogenkonferansen i Florø i førre veke, og fylkeskommunen og fem samarbeidskommunar kan no juble over ytterlegare 0,8 millionar i støtte frå Klimasats-midlane til Miljødirektoratet.

Les meir ›
Foto som syner Sogn og Fjordane-delegasjonen på klimakonferanse i Portugal i oktober 2016, frå venstre fagkoordinator Lars Hustveit i fylkeskommunen, fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes og forskingsleiar Carlo Aall i Vestlandsforsking.

På europeisk klimakonferanse

05. oktober 2016

Klimatilpassing, klimaendringar og naturskade er blant tema på den første klimakonferansen til organisasjonen Euromontana, der Sogn og Fjordane fylkeskommune er medlem.

Les meir ›
Briksdalsbreen sett frå vegen, med blå himmel

Nytt forskingsprosjekt skal førebyggje giftige verknader av klimaendringar

04. oktober 2016

Regionalt forskingsfond Vestlandet har gitt tilskot til eit forprosjekt som vil gi auka kunnskap om lokale kjelder til miljøgifter og korleis klimaendringar kan påverke og spreie miljøgiftene. Prosjektet vil finne ut kva for verktøy og strategiar miljøforvaltninga treng for å førebyggje slik skade.

Les meir ›
Framside på rapport med bilete av strand

Kartlegg friluftslivsområde

29. september 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune koordinerer prosjektet Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde i Sogn og Fjordane med mål om at alle kommunar skal ha gjennomført kartlegging av friluftslivsområda innan 2018.

Les meir ›
Born i skogen

Firda vgs bryt nytt land

13. mai 2016

Firda vidaregåande skule har fått godkjenning til å starte opp med eit heilt nytt skulefag, kalla klima- og miljøfag, hausten 2016.

Les meir ›
UWC i Flekke

Klimakonferanse for ungdom

11. april 2016

Det vert arrangert ein klimakonferanse for ungdom på UWC i Fjaler 2.mai, i forkant av klimatilpassingskonferansen i Sogndal. Påmeldingsfrist er 15. april.

Les meir ›
Mountains2016 (1)

X European Mountain Convention, 3.-5. oktober 2016

06. april 2016

Euromontana, (the European Association of Mountain areas) arrangerer klimakonferansa X European Mountain Convetion i Bragança (Portugal) 3. – 5. oktober 2016. Temaet vert Fjellområder påverka av klimaendringar: Korleis kan menneskja og områda tilpasse seg og redusere effektane av klimaendringane?

Les meir ›
Biblioteket på Sogndal videregåande skule

Klimastipend for lærarar

01. april 2016

Lærarar som tek vidareutdanning i naturfag, med vekt på klima, energi og miljø, kan no søkje om eit klimastipend på 5000 kr hjå Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Les meir ›
Flyfoto av bygningsmassa United World College i Flekke

Climate Eye-Witness Workshop

26. februar 2016

Klimaendringsverkstad for elevar vert arrangert den 2. mars i Flekke.

Les meir ›
Briksdalsbreen sett frå vegen, med blå himmel

Klimakonferanse i Sogndal

24. februar 2016

Det er siste påmeldingsfrist i dag 7. april for årets nasjonale klimatilpassingskonferanse i Sogndal 2.-4. mai. Klimatilpassa samfunnsplanlegging og det grøne skiftet er tema, med Kristin Halvorsen og Helge Drange som hovudinnleiarar.

Les meir ›
Miljøbyggkonferansen 2015 vert arrangert i operahuset på Eid 12. november. Foto: Øystein Torheim

Er nullenergi realistisk?

06. november 2015

Mens vi ser breane minke, har EU bestemt at frå og med 2020 skal alle nye bygg vere på nesten nullenergi-nivå. Offentlege byggeigarar skal gå føre og vise vegen alt frå 2018, og det er på høg tid dette kjem på agendaen i Sogn og Fjordane, meiner Trond Haavik i Segel AS.

Les meir ›
Plakat som illustrerer milljøbyggkonferansen 2015. Plakaten syner utklypte figurar i papp mot grasbakgrunn. Figurane er eit tre, eit hus og tre menneske. Det står skrive miljøbyggkonferansen 2015, 12. november 2015 på Operahuset Nordfjord, Nordfjordei

Miljøbygg-konferansen 2015

06. juli 2015

12. november er det klart for miljøbyggkonferansen 2015 i Operahuset Nordfjord på Nordfjordeid.

Les meir ›
Illustrasjon samfunnsansvar

Kurs i samfunnsansvar

22. september 2015

Korleis kan di verksemd gjennom praktisk arbeid med samfunnsansvar oppnå betre omdømme og lønnsemd?

Les meir ›
Logoen til Klimatilpasningskonferansen 2015.

Kjelsnes på klimakonferanse

22. september 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes held i dag 22. september innlegg på Klimatilpasningskonferansen i Oslo. Konferansen vert overført på nett, og du kan sjå innlegget til Kjelsnes kl. 14.45.

Les meir ›
Foto av ein kvit og blå hydrogenbil sett frammanfrå. Foto: Trond Strømgren, Maritim Forening Sogn og Fjordane

Hydrogen i maritim sektor

10. september 2015

Hydrogenteknologi var tema då om lag 60 fagfolk, forskarar, studentar, næringslivsrepresentantar og andre aktørar var samla til seminar hjå Hellenes verft i Førde 9. oktober.

Les meir ›
Foto frå stronda Grotlesanden i Bremanger. Sanden er nesten kvit i sola, og vi ser småbølgjene slå inn. I bakgrunnen har vi høge fjell, som skyene sig innover. Foto: Linda H. Knudsen, www.flickr.com

Satsar på universell utforming

09. september 2015

Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått 100 000 kr frå Kartverket til å styrke arbeidet med universell utforming og tilgjengelegheit i friluftsområde.

Les meir ›
Nærbilete som syner ein vassdråpe på eit lauv. Foto: Asbjørn Ness, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Høyring – vassforvaltning

01. september 2015

Handlingsprogram 2016–2018 for Regional plan for vassforvaltning er no sendt ut på høyring. Høyringsfristen er 15. oktober.

Les meir ›
Foto av rådgjevar i fylkeskommunen, Elisabet Kjerstad Bøe, som orienterer om eit prosjekt om hydrogenteknologi. Foto: Olav Klungre

Grøn konferanse i Hyen

28. august 2015

Grøn transport stod på dagsorden i Hyen 27. august. Ulike sider av temaet vart sett søkjelys på, og dagen vart avslutta med paneldebatt med fleire av dei politiske partia i fylket.

Les meir ›
Illustrasjon som syner symbolet H2, med ordet hydrogen under. Bakgrunnen er kvit- og blåstripete. Foto: Zero Emission Resource Organisation, www.flickr.com

Seminar om hydrogenteknologi

27. august 2015

Fylkeskommunen er med og arrangerer eit seminar om klima- og næringsmoglegheiter knytt til hydrogen i Førde 9. september.

Les meir ›
Foto av nokre av bygningane ved Firda vidaregåande skule ein sommardag med blå himmel og grønt gras. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

60 000 kr til klimaprosjekt

22. juni 2015

Miljødirektoratet gir 60 000 kroner til prosjektet "Skulens Klimarapport». Prosjektet skal utvikle eit undervisingsopplegg der lærarane tek elevane med ut i naturen og i nærmiljøet til skulen. 

Les meir ›
Foto som syner to unge jenter i ein klatrepark. Dei er sikra med selar og wirar, og har på seg hjelm. Dei står på ei plattform som eg bygd litt oppe i eit tre. Foto: 4H Rogaland/www.flickr.com.

Gratis spelemiddelkurs

16. juni 2015

Vil du etablere eit anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv eller vidareutvikle eit kulturbygg, men treng finansiering? Bli med på spelemiddelkurs i august.

Les meir ›
Foto frå omvisning på skulegarden på Sogn Jord og Hagebruksskule i Aurland. Det er sol og grønt gras, vi ser fleire grønsakssenger, og fem personar som står og snakkar saman litt i bakgrunnen.

Økologisk mat på alle skulane

11. juni 2015

Fylkeskommunen har som mål å tilby økologisk og lokal mat i kantinene på alle dei vidaregåande skulane. For å få til det har vi starta eit toårig prosjekt, som hadde første samling denne veka. 

Les meir ›
Heilgrønt felt for å illustrere nyhendesak om enøktiltak.

1,9 millionar til enøktiltak

03. juni 2015

Fylkesutvalet vedtok 3. juni årets tildeling frå det fylkeskommunale enøkfondet. Til saman får kommunar og organisasjonar i fylket inntil 1 928 725 kroner.

Les meir ›
Flom. Foto Øyvind Holmstad, Wikipedia Commons

Kommunane kan søke om midlar til klimatilpassing

28. mai 2015

Miljødirektoratet lyser no ut ei tilskotsordning for tiltak eller prosjekt som gjer samfunnet betre rusta mot klimaendringane. Målgruppa er kommunar og fylkeskommunar, og søknadsfristen er 20. mai.

Les meir ›
Ein gjeng ungdomar er samla rundt eit bål i skumringa på kvelden. Dei fleste sit i ein sirkel, medan nokre står rundt der igjen. I bakgrunnen ser vi ein lavvo og eit raudt og gult telt. Foto: Juel Victor Løkstad/Den norske turistforening

Sponsar friluftshelg i fylket

27. mai 2015

Førstkomande helg – laurdag 30. og søndag 31. mai – står friluftslivet i sentrum i Sogn og Fjordane. Friluftsorganisasjonane i fylket feirar friluftslivets år over heile fylket, med gratis turar for alle som vil.

Les meir ›
Søppel sloppe ut i havet

Tilskot mot marin forsøpling

22. mai 2015

Regjeringa har sett av ti millionar kroner til tiltak mot forsøpling i havet. No kan private aktørar, bedrifter og statlege, kommunale og fylkeskommunale føretak søkje støtte til gode prosjekt for opprydding og førebygging. Søknadsfristen er 15. juni.

Les meir ›

Sløkkjer lyset for klimaet

26. mars 2015

Laurdag 28. mars er det atter ein gong tid for å støtte opp om klimakampanjen «Earth Hour». Tradisjonen tru sluttar fylkeskommunen seg til markeringa, og oppmodar både kommunar, bedrifter og private til å delta.

Les mer

Lagar draumeplassar i naturen

09. mars 2015

Drøymer du om å skape ein naturmøteplass i lokalmiljøet? No kan du vinne arkitekttenester, prosjekthjelp og 50 000 kr.

Les mer

Deler ut inntil to millionar til enøk-tiltak

04. februar 2015

Både kommunar og organisasjonar i fylket kan no søkje Sogn og Fjordane fylkeskommune om støtte til enøk-tiltak. Målet er å bidra til meir effektiv energibruk i fylket, og søknadsfristen er 1. april 2015.

Les mer

Tilskotsmidlar til turskiltprosjekt

26. januar 2015

Fylkeskommunen har, saman med Gjensidigestiftelsen, sett av tilskotsmidlar til merking og gradering av turløyper i fylket. No kan du søke om desse midlane.

Les mer

Støttar nedkjemping av lakselus og vidareutvikling av taredyrking

28. november 2014

Av dei åtte søknadene som kom inn til Marint Verdiskapingsfond, vedtok hovudutval for plan og næring å delfinansiere to prosjekt. Desse er Nordfjord Laks sitt forprosjekt «Avlusingsmetode ved bruk av nye miljøvenlege kjemikalium» og Hortimare AS sitt hovudprosjekt «Integrert akvakultur».

Les mer

Seminar om miljømål og tiltak i regulerte vassdrag

20. november 2014

Vassregionmynda for Sogn og Fjordane vassregion inviterte til seminar om regulerte vassdrag 18. november 2014. Her kan du sjå seminaret i opptak.

Les mer

Besøksforvaltning i verdsarvområda

01. august 2014

Verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap, dvs. Geirangerfjord- og Nærøyfjordområdet, ynskjer å gå i gang med eit stort og omfattande FoU-prosjekt for ei heilskapleg besøksforvaltning. Sogn og Fjordane fylkeskommune ser dette arbeidet som eit viktig tiltak for reiselivsutviklinga i fylket, og støttar oppstart av landskapskartlegginga som dannar grunnlaget for det vidare arbeidet. Feltarbeidet byrjar neste veke.

Les mer

Sognefjordvegen opnar 17. juni

21. mai 2014

Sognefjordvegen går frå Hella i Leikanger, innover Sognefjorden gjennom Sogndal og endar opp i Luster, ved kommunegrensa til Lom på Sognefjellet.

Les mer

Skilt- og merkekurs for dei som har fått pengar gjennom turskiltprosjektet

07. mai 2014

Turskiltprosjektet i Sogn og Fjordane skipar no til skilt- og merkekurs på Skei 2. juni og i Dale 3. juni. Kurset er obligatorisk for alle som har fått pengar gjennom prosjektet, men er også ope for andre.

Les mer

Fornybarkonferansen på Nordfjordeid 6.mai

03. april 2014

Kommunar, fylkeskommunar, energibransjen, utbyggarar/byggherrar, helseføretak og andre interesserte er inviterte til Nordfjordeid for å finne svar på energi-utfordringane som no står for døra.

Les mer

300 000 kroner til hurtigladepunkt for el-bil

02. april 2014

Sogn og Fjordane har hatt ein eksplosiv vekst i talet på el-bilar. Talet dobla seg i 2013, og salet for dei tre fyrste månadane i 2014 lovar ny vekst. No lyser fylkeskommunen ut 300 000 kroner til ladepunkt i Lærdal, Sogndal og Stryn.

Les mer

Fylkeskommunen deler ut inntil to millionar kroner til enøk-tiltak

18. mars 2014

Både kommunar og organisasjonar i fylket kan no søkje Sogn og Fjordane fylkeskommune om støtte til enøk-tiltak. Målet er å bidra til meir effektiv energibruk i fylket, og søknadsfristen er 1. april 2014.

Les mer

Miljøseminar for akvakultur 2014

31. januar 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fiskeridirektoratet og FHL glede av å invitere til miljøseminar i Florø 4.-5. februar. Seminaret legg vekt på miljøspørsmål knytt til setjefisk og matfiskanlegg.

Les mer

To seminar om fisk i Førde 24. og 25. januar

14. januar 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune, ved vassregionmynda, arrangerar seminaret "Påverknad frå akvakultur på laks og sjøaure – rømt oppdrettsfisk og lakselus" 24. januar. Dagen etter vert det eit seminar om fisk.

Les mer

Søk om midlar til merking av turstiar

13. januar 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune er med på det nasjonale Turskiltprosjektet og lyser no ut midlar til merking av turstiar i fylket. Føremålet med prosjektet er å medverke til å auke og tryggje friluftsferdselen der folk bur og oppheld seg.

Les mer

Har kartlagt sentrale turvegar i 15 kommunar

20. desember 2013

Tilrettelagde og sentrale turvegar kan gjere «dørstokkmila» kortare for mange menneske. Fylkeskommunen har saman med Fylkesmannen og kommunane sett søkjelyset på dette i haust og har laga rapporten «Sentrumsnære turvegar. Universell utforming i Sogn og Fjordane».

Les mer

Seminar om reinare vatn i område med landbruk og spreidde avløp

21. november 2013

Målgruppa for seminaret er i første rekke kommunane i Vassregion Sogn og Fjordane. Seminaret er også ope for lokale lag og organisasjonar.

Les mer

Sogn og Fjordane er nominert til klimapris

24. oktober 2013

Sogn og Fjordane er med den heilelektriske kabelferja som går til Hisarøy i Gulen, blant fem nominert til Årets lokale klimatiltak. Juryen meiner blant anna at prosjektet er eit godt døme på at miljøkrav i anbodsprosessen kan vere viktig.

Les mer

Prosjektet Kystarven får støtte til aktivitetar i 2013

01. oktober 2013

Hovudutvalet for plan og næring har løyvd 245 000 kroner til prosjektet Kystarven. Pengane skal gå til aktivitetar i 2013, blant anna stimerking, villsaufestival i Solund og kulturlandsskapsseminar.

Les mer

170 000 kroner til klyngetun for framtida

27. september 2013

Pilotprosjektet TUN+ er eitt steg nærare realisering etter at det har fått 170 000 kr frå hovudutvalet for plan og næring. No er målet å få på plass ein visningsbustad og eit prospekt av heile bustadområdet i Sogndal, slik at folk får augo opp for denne attraktive og framtidsretta buforma.

Les mer

Høyring: Regional plan for Nordfjella

13. september 2013

Offentlege instansar, lag, organisasjonar og andre interesserte kan no kome med innspel til den nye regionale planen for Nordfjella. Planen gjeld mellom anna område i Aurland og Lærdal. Det vert eit informasjonsmøte om planen i Aurland 23. september.

Les mer

Søk støtte til bygging av hurtigladestasjonar

11. september 2013

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser no ut til saman 400 000 kroner til bygging av hurtigladestasjonar for ladbare køyretøy på Eid og i Førde og på Skei og i Florø.

Les mer

Kurs i søknadsskriving skal sørgje for pengar til gode tiltak

17. juli 2013

Kvart år vert det fordelt rundt 30 milliardar kroner til kommunar og frivillige organisasjonar her i landet. Forum for Natur og Friluftsliv i Sogn og Fjordane arrangerer i september kurs i jungelen av tilskotsordningar – for å sikre fylket sin del av kaka.

Les mer

Fylkeskommunen og turlaget samarbeider om friluftlivstilbod

04. juli 2013

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Sogn og Fjordane Turlag inngår ein utviklingsavtale der målet er å styrke friluftslivstilbodet for born og unge. Vi skal samarbeide om prosjektet «Ung meistring i vill vestlandsnatur».

Les mer

Søk om støtte til å miljøsertifisere verksemda di

14. juni 2013

Vi lyser no ut midlar til miljøsertifisering av små og mellomstore verksemder. Det vert lyst ut 150 000 kroner i denne omgang, og søknadsfristen er 1. september 2013.

Les mer

Dale vidaregåande skule er godkjend som miljøfyrtårn

13. juni 2013

Dale vidaregåande skule vart i vår godkjend som miljøfyrtårn som den andre vidaregåande skulen i fylket etter Eid. Ei gruppe elevar og tilsette har dette skuleåret arbeidd aktivt for at skulen skulle få godkjenninga, og det har altså ført fram.

Les mer

Statssekretær utfordra fjellregionane til langsiktig politikk

31. mai 2013

Sogn og Fjordane fylkeskommune var vertsfylke då Fjellregionsamarbeidet var samla til årskonferanse og rådsmøte på Skei denne veka. Der vart medlemane i samarbeidet utfordra av statssekretær Eli Blakstad i Kommunal- og regionaldepartementet.

Les mer

Fylkeskommunen sløkkjer lyset for klimaet

22. mars 2013

Laurdag 23. mars klokka 20.30 er det igjen tid for Earth Hour. Målet er at flest mogleg bygningar over heile verda skal vere mørklagde for klimaet. Fylkeskommunen er med og skrur av lyset i alle fylkeskommunale bygg.

Les mer

Fylkeskommunen deler ut inntil to millionar til enøktiltak

15. mars 2013

Kommunar og organisasjonar i fylket kan no søkje Sogn og Fjordane fylkeskommune om støtte til enøktiltak. Målet er å bidra til meir effektiv energibruk i fylket, og søknadsfristen er 2. mai.

Les mer

Seminar om «sunne hus»

01. februar 2013

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Sogn og Fjordane arkitektlag inviterer til seminar om energi og miljøvenleg arkitektur. Seminaret vert i Sogndal 6. februar kl.17.00–20.00.

Les mer

Seminar om massivtre

15. januar 2013 Les mer

Ordføraren trykte på startknappen

11. desember 2012

Ordførar Hallvard Oppedal i Gulen kommune fekk æra av å få klippe den raude snora og trykke på startknappen for den fyrste hurtigladinga av elbil i Sogn og Fjordane. – Vi vonar at dette kan verte ein stimulans til kjøp og bruk av elbilar både i Gulen og i heile fylket, seier han.

Les mer

600 000 kroner til pedagogisk klimapark ved bremuseet i Fjærland

28. november 2012

Hovudutvalet for plan og næring løyvde midlar til mange gode prosjekt og tiltak i møtet 27. november. Eitt av prosjekta som fekk støtte er ein mammutpark og pedagogisk leikepark ved Norsk Bremuseum i Fjærland.

Les mer

Søk om støtte til å miljøsertifisere verksemda di

12. oktober 2012

Vi lyser igjen ut tilskot til miljøsertifisering av små og mellomstore bedrifter. Målet er å stimulere fleire til å verte miljøsertifiserte. Denne gongen er det 150 000 kroner som skal delast ut. Fristen for å søkje om tilskot er 10. november.

Les mer

1,2 millionar til merking av turløyper

19. juni 2012

Sogn og Fjordane fylkeskommune deler saman med Gjensidigestiftinga ut 1,2 millionar kroner til merking av turløyper i fylket. 14 prosjekt har fått støtte.

Les mer

Byggeindustrien kan gjere Noreg til klima- og miljøvinnar

11. mai 2012

– Moderne trehus i dag er søppel – men det finst alternativ, seier professor Kolbjørn Nesje Nybø ved Arkitekthøgskolen i Oslo.

Les mer

Fylkesordføraren utfordra staten til samarbeid om klimatilpassing

30. mars 2012

Kva skjer når uvêr av Dagmar-kaliber kjem? Er det kommunane og fylkeskommunane som skal stå for all beredskap og opprydding? Fylkesordførar Åshild Kjelsnes kalla dette ei samfunnsutfordring som må løysast med samarbeid då ho talte på kontaktkonferansen til regjeringa denne veka.

Les mer

Kontrollutvalet vil ha betre oppfølging av miljøtiltaka til fylkeskommunen

30. mars 2012

Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune har gjennomført forvaltningsrevisjon av arbeidet som fylkeskommunen gjer innan energi- og miljøsektoren. Revisoren etterlyser i rapporten mellom anna tydelege delmål for ulike sektorar i fylkesplanen for klima og miljø.

Les mer

Fylkeskommunen sløkkjer lyset for klimaet

30. mars 2012

Laurdag 31. mars klokka 20.30 er det igjen tid for Earth Hour. Målet er at flest mogleg bygningar over heile verda skal vere mørklagde for klimaet. Fylkeskommunen er med og skrur av lyset i alle fylkeskommunale bygg.

Les mer

Kr 600 000 til kommunale utstyrssentralar for ungdom!

28. mars 2012

9 kommunar får støtte til etablering og utvikling av utstyrssentralar for ungdom frå plan og samfunnsavdelinga. Føremålet med utstyrssentralen er at manglande utstyr ikkje skal vere til hinder for at ungdom skal kunne delta i aktivitet og friluftsliv.

Les mer

Fylkeskommunen løyver 500 000 kroner til lokale berekrafttiltak

20. mars 2012

Ti søkjarar frå støtte frå Lokal Agenda 21-midlane til fylkeskommunen. Fylkeskommunen vil med dette mobilisere organisasjonar og verksemder i fylket til å arbeide med berekraftig utvikling i lokalsamfunna.

Les mer

Fylkesrådmannen tilrår konsesjon for sju av ti søknadar om vindkraftanlegg

16. mars 2012

Fylkesutvalet skal 21. mars uttale seg om ti vindkraftanlegg. Fylkesrådmannen rår til at sju får konsesjon. Han vurderer det slik at det er klart større ulemper enn fordelar ved utbygging av dei tre siste.

Les mer

Fylkesmannen og fylkeskommunen arrangerte miljøseminar

05. mars 2012

Dei inviterte var akvakulturnæringa i fylket, forskarar ved Havforskninginstituttet i Bergen, miljøkonsulentar som næringa nyttar til overvaking og representantar frå Mattilsynet, Fylkesmannen, Fiskeridirektoratet og fylkeskommunen. I alt nærare 50 personar møtte på seminaret.

Les mer

Søk om midlar frå marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane

20. februar 2012

No kan bedrifter, kommunar, FoU-miljø og lag og næringsorganisasjonar søkje om midlar frå marint verdiskapingsfond. Pengane skal bidra til ei meir berekraftig utvikling av akvakulturnæringa. Søknadsfristen er 23. mars.

Les mer

Fylkeskommunen deler ut inntil to millionar til enøktiltak

16. februar 2012

Både kommunar og organisasjonar i fylket kan no søkje om støtte til enøktiltak. Målet er å bidra til meir effektiv energibruk i fylket. Søknadsfristen er 1. april.

Les mer

Akvakulturforvalting

08. februar 2012 Les mer

Kraftig forsking på Campus

26. januar 2012

Forskar Parmita Saha og kollegane hennar ved Vestlandsforsking og på Høgskulen i Sogn og Fjordane jaktar svar på kva utfordringar og barrierer nylisensierte kraftprodusentar møter i oppstartsfasen. Bak satsinga ligg eit ønskje om å utvikle gode strategiar for ei effektiv utbygging av meir fornybar energi.

Les mer

Fylkeskommunen oppmodar miljø- og villaksinteresser om å ta i bruk miljøfond

17. januar 2012

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) sitt miljøfond har midlar som skal disponerast. Prosjekt knytt til tiltak for å fiske ut rømt oppdrettslaks frå elv eller tilsvarande som kan søkje. Talet innkomne søknader for Sogn og Fjordane er endå lågt, og aktuelle blir oppmoda om å søkje innan 1. april.

Les mer

Marint verdiskapingsfond

05. januar 2012

Fylkeskommunen har oppretta eit fond for marin verdiskaping i Sogn og Fjordane. Fondet disponerer 11 millionar kroner, og skal gå til prosjekt som kan bidra til ei berekraftig utvikling av akvakulturnæringa og samstundes auke den lokale verdiskapinga.

Les mer

Inviterer til fagdag om offentlege innkjøp og miljøkriterium

16. desember 2011

Årleg vert det omsett for 400 milliardar kroner i offentlege innkjøp her i landet, noko som gjev det offentlege veldig stor makt i marknaden. – For at denne makta skal utnyttast best mogleg, inviterer Knutepunkt Sogn og Fjordane no til ein fagdag om dette, seier prosjektleiar Ylva T. Tyssing.

Les mer

To tilskotsordningar for betre klima og miljø

07. desember 2011

No kan små og mellomstore bedrifter søkje om tilskot til miljøsertifisering. Fylkeskommunen lyser samstundes ut dei såkalla Lokal Agenda 21-midlane, som skal bidra til ei berekraftig samfunnsutvikling i lokalsamfunna. Søknadsfristen for begge ordningane er 15. januar 2012.

Les mer

Fagdag om bioenergi i Førde 6. desember

30. november 2011

Tysdag 6. desember er det fagdag om bioenergi og gardsvarmeanlegg på Sunnfjord Hotel i Førde. Det vert også synfaring til eit flisfyrt gardsvarmeanlegg på Bygstad.

Les mer

Vindkraftseminar i Måløy

25. november 2011

Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Vågsøy kommune og Måløy Vekst AS skipar 15. april til eit vindkraftseminar i Måløy.

Les mer

Fagleg og underhaldande fiskeseminar i Førde 19.–20. november

10. november 2011

Sogn og Fjordane er medarrangør når det blir invitert til fiskeseminar i Førde 19.–20. november. Parallelt vert arrangert ungdomssamling, der undervisningsinstruktør i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og fiskekjendis, Kenneth Bruvik, skal inspirere ungdommen.

Les mer

Eid vidaregåande skule første ute som miljøfyrtårn

02. september 2011

Eid vidaregåande skule er den første av dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane til å få status som miljøfyrtårn. Ordførar Sonja Edvardsen overleverte miljøfyrtårnbeviset til rektor Ove Bjørlo, og med dette forpliktar skulen seg til å ta miljøansvar på alvor og arbeide for å betre seg på dette området.

Les mer

Søk om tilskot til miljøsertifisering av verksemder

02. september 2011

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal hausten 2011 fordele 150 000 kroner til miljøsertifisering av små og mellomstore verksemder. Målet er å stimulere fleire verksemder til å verte miljøsertifiserte, og fristen for å søkje om tilskot er 30. oktober.

Les mer

Høyringsframlegg om nye jakttider, nye krav til jaktutøving og bestandsretta hjorteforvalting

22. juli 2011

Direktoratet for naturforvalting (DN) har sendt tre forskrifter om jakt og viltforvalting på høyring. Fylkeskommunen er oppmoda om å samanfatte høyringsfråsegner frå kommunane.

Les mer

Legg til rette for stor vindkraftsatsing i Sogn og Fjordane

06. juli 2011

Regional plan for vindkraft vart vedteken av fylkestinget 8. juni 2011. Planen skal leggje til rette for etablering av vindkraftanlegg med ein samla årleg produksjon på 3 TWh innan år 2025.

Les mer

Fylkeskommunane samarbeider om klima

10. mai 2011

Elleve fylkeskommunar var på plass på Fylkeshuset i Leikanger då det vart skipa eit fylkeskommunalt klimanettverk 5. og 6. mai. Eit mål for nettverket vert å gjere det lettare å peike på sams politikk og interesser og å finne felles tiltak og strategiar.

Les mer

1,4 millionar kroner til enøktiltak

27. april 2011

– Det er viktig å stimulere til at flest mogleg er aktive med å innføre energisparande tiltak i bygga sine, seier fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes, etter at fylkesutvalet har fordelt 1,4 millionar kroner til enøktiltak. Mellom anna får Sogndal kommune 270 000 til tiltak ved fleire bygg og skular i kommunen, og Eid kommune får vel 200 000 kroner til tiltak ved Eid eldretun og Haugen skule.

Les mer

280 000 kroner til lokale berekrafttiltak

27. april 2011

Sogn og Fjordane fylkeskommune løyver i vår 280 000 kroner i Lokal Agenda 21-midlar til tiltak som fremjar berekraftig utvikling lokalt. Blant tiltaka som får støtte er ei biologisk mangfaldutstilling til grunnskulane i regi av Florafauna, og eit Transplant-prosjekt som set fokus på korleis vi kan oppnå betre bruk og mindre sløsing av mat. Det vert ny utlysing av midlar til hausten.

Les mer

Tek initiativ til nasjonalt klimanettverk

27. april 2011

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer tilsette frå alle fylkeskommunane i landet til klimaseminar og nettverkssamling i Leikanger 5. og 6. mai. – Klima er eit område som vert stadig viktigare for fylkeskommunane, og dette er eit forsøk på å skape eit nettverk for tilsette som jobbar med klima, seier klimakoordinator Elisabeth Veivåg Helseth.

Les mer

Fagdag om offentlege innkjøp og miljøkriterium

07. mars 2011

Årleg vert det omsett for 400 milliardar kroner i offentlege innkjøp her i landet, noko som gjev det offentlege veldig stor makt i marknaden. – For at denne makta skal utnyttast best mogleg, inviterer Knutepunkt Sogn og Fjordane no til ein fagdag om dette, seier prosjektleiar Ylva T. Tyssing.

Les mer

Inviterer kommunane i fylket til klimaseminar

07. mars 2011

Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer klimaseminar torsdag 5. mai. Alle kommunane i fylket er inviterte, og tema for seminaret er korleis ein kan redusere utslepp og tilpasse seg klimaendringar.

Les mer

Søk om støtte til enøktiltak i Sogn og Fjordane

24. februar 2011

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser no ut midlar til enøktiltak. Både kommunar og organisasjonar kan søkje om støtte, og føremålet er blant anna meir effektiv energibruk. Søknadsfristen er 1. april 2011.

Les mer

Stor interesse for merking og gradering av turløyper

09. februar 2011

Nærare 60 deltakarar møtte opp då Sogn og Fjordane fylkeskommune var med og arrangerte kurset ”Nasjonal standard for merking og gradering av turløyper”. Kurset vart arrangert i samband med utlysinga av tilskotsmidlar til slikt arbeid.

Les mer

Vassregion Sogn og Fjordane delt inn i fire vassområde

24. januar 2011

Det nyetablerte vassregionutvalet for vassregion Sogn og Fjordane gjorde 18. januar vedtak om å dele vassregion Sogn og Fjordane inn i vassområda Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn. For kvart av vassområda skal det etablerast eit vassområdeutval, og det skal veljast ein vertskommune.

Les mer

Oppstartsmøte for Vassregion Sogn og Fjordane

13. januar 2011

Første møte i vassregionutvalet vert halde 18. januar. Målet med planprosessen er å sikre ein heilskapleg og samordna vassforvaltning, som skal ivareta og sikre berekraftig bruk av vassdrag, kystvatn og grunnvatn innafor vassregion Sogn og Fjordane.

Les mer

Ny prosjektleiar for Knutepunkt Sogn og Fjordane

06. januar 2011

Ylva Torilsdotter Tyssing er tilsett som prosjektleiar for Knutepunkt Sogn og Fjordane frå 1. januar 2011. Ho skal mellom anna hjelpe både innkjøparar og tilbydarar her i fylket til å gjere innkjøp så miljøvenlege som mogleg.

Les mer

Ti millionar til turløyper på Vestlandet

22. desember 2010

Styret i Gjensidigestiftelsen har vedteke å gje ti millionar kroner til eit prosjekt som vil omfatte minst 500 turløyper på heile Vestlandet. Sogn og Fjordane fylkeskommune er representert i styringsgruppa for prosjektet, som skal arbeide for ein felles standard for merking og gradering av turløyper.

Les mer

Ny tilskotsordning for miljøsertifisering av verksemder

06. desember 2010

Det skal no opprettast ei tilskotsordning for å stimulere små og mellomstore verksemder til å verte miljøsertifiserte. Det er sett av 300.000 fylkeskommunale kroner til ordninga, som trer i kraft i 2011.

Les mer

Tilskotsmidlane for 2011 vert no lyste ut

26. november 2010

Med bakgrunn i vedteken fylkesplan, fylkesdelplan for klima og miljø og Fredrikstad-erklæringa utlysar fylkeskommunen no Lokal Agenda 21-midlar for 2011.

Les mer

Internasjonal konferanse om klimatilpassing i Florø

25. oktober 2010

26. til 27. oktober 2010 held Sogn og Fjordane fylkeskommune, Vestlandsforsking, Flora kommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ein internasjonal konferanse om klimatilpassing i Florø. Store deler av konferansen kan følgjast på nettet.

Les mer

Regional plan for Nordfjella

22. oktober 2010

Torsdag 14. oktober var det oppstartsmøte for regional plan for Nordfjella på Geilo. Bakgrunnen for møtet er at Miljøverndepartementet (MD) i 2008 bad Sogn og Fjordane fylkeskommune om å starte arbeidet med regional plan for Nordfjella villreinområde.

Les mer

Viltseminar Hjorten og jegeren

04. oktober 2010

Seminaret Hjorten og jegeren går av stabelen 20. og 21. november 2010, på Skei. Dette er det 13. i rekkja av årlege seminar der Skogeigarlaget, Bondelaget, Jeger- og fiskerforbundet og fylkeskommunen / fylkesmannen set viktige tema innan jakt, fiske og -forvalting på dagsorden.

Les mer

Sogn og Fjordane fylkeskommune på European Mountain Convention

16. september 2010

Sogn og Fjordane fylkeskommune er tilstades med deltakarar på European Mountain Convention som no pågår på Lillehammer. Temaet for årets konferanse er innovasjon i fjellregionane. Det er 340 deltakarar på konferansen frå 35 forskjellige land.

Les mer

Hindrar dagens hjorteforvalting næringsutvikling?

19. august 2010

Spørsmålet vert stilt i samband med seminaret Hjort 2010. Fylkeskommunen bidreg på seminaret og legg også opp til ei samling for viltforvaltarar i samband med seminaret

Les mer

Europeisk fjellkonferanse på Lillehammer 15.–17. september 2010

17. august 2010

Påmeldingsfristen til Euromontana konferansen nærmar seg.

Les mer

Fylkesutvalet rår til å byggje ut Stardalen og Sandalselva kraftverk

01. juli 2010

Fylkesutvalet gjekk i høyringsuttalen sin 30. juni inn for at Stardalen kraftverk i Jølster og Sandalselva kraftverk i Gloppen vert bygde ut.

Les mer

350 000 kroner til Kystarven

03. mai 2010

Hovudutval for plan og næring løyvde 350 000 kroner til prosjektet "Kystarven" i møte den 21. april. Kystarven er eit av ti hovudprosjekt under den nasjonale satsinga ”Naturarven som verdiskapar”.

Les mer

Gode innkjøp i eit miljøperspektiv

20. april 2010

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer saman med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, NHO og KS til konferansen "Det gode innkjøp" på Skei hotel 4. mai 2010. Påmeldingsfristen er 26. april.

Les mer

Bruk av forkjøpsrett i Eldrevatn kraftverk

07. april 2010

Fylkestinget har vedteke at fylkeskommunen ikkje vil bruke forkjøpsretten til konsesjonspliktig fallerverv for bygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune.

Les mer

Euromontana - konferanse i Lillehammer

25. mars 2010

Den europeiske fjellregionorganisasjonen Euromontana legg sitt neste "Mountain Convention" til Lillehammer. Som medlem i det norske fjellregionsamarbeidet står Sogn og Fjordane fylkeskommune som lokal medarrangør.

Les mer

Fylkesutvalet utset utlegging av fylkesdelplan for vindkraft og småkraft

11. mars 2010

I møte den 9. mars 2010 vedtok fylkesutvalet å utsetje begge sakene. Bakgrunnen for utsetjingsvedtaka var ynskje om å få gjennomført ein grundigare politisk prosess før dei to framlegga til plan vert sende ut til høyring.

Les mer

Kva er god vasskraftutbygging?

12. februar 2010

Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging er under arbeid. Torsdag 1. oktober inviterer vi til eit ope arbeidsmøte om planen og då håpar vi på gode innspel.

Les mer

Kan vi leva av vinden?

03. februar 2010

Offshore vind – eit nytt norsk energi- og industrieventyr? Dette vert tema for olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sitt innlegg på Vindkraftforum 2010. Vindkraft som framtidsnæring i Sogn og Fjordane er overordna tema for konferansen som går av stabelen i Måløy 2. – 3. mars.

Les mer

Fylkeskommunen overtar forvaltninga av jakt på sel

22. desember 2009

Frå og med årsskiftet vil Sogn og Fjordane fylkeskommune ha forvaltningsansvaret for jakt på sel her i fylket. Fram til no har dette vore handsama av Fiskeridirektoratet sine regionkontor, men gjennom forvaltningsreforma vert dette no ei fylkeskommunal oppgåve. Meir informasjon og skjema er å finne på heimesida under "Næring" og "Jakt av sel".

Les mer

Fylkeshuset sertifisert som Miljøfyrtårn

09. desember 2009

Ein nøgd Fylkesrådmann Jan Øhlckers kunne under opninga av Fylkestinget ta mot sertifikatet som bekreftar at fylkeshuset har rutinar som tilfredstiller krava til Miljøfyrtårn.

Les mer

Jamsteller vindkraft og vasskraft

26. november 2009

Fylkesutvalet ønskjer ikkje å prioritera utbygging av vasskraft og småkraft framfor vindkraft og andre formar for alternativ, fornybar energi. Dette framkom då framlegget til strategi for satsing på fornybar energi vart handsama 25. november. Det er i tillegg naudsynt å få til ei betre avklaring av potensielle miljøkonfliktar i samband med utarbeidinga av arealdelplanar.

Les mer

Vil hausta Jordbær

25. november 2009

Florø vil vera næraste base for utbygging og drift av Jordbær-feltet i Nordsjøen. Fylkesutvalet etterlyser ein plan for korleis verksemder i Sogn og Fjordane kan involverast i feltutbygginga.

Les mer

Vindkraftforum Sogn og Fjordane innmeldt i Norwea

23. november 2009

Vindkraftforum Sogn og Fjordane melder seg i dag inn i Norwea (Norsk Vindkraftforening). Vindkraftforum Sogn og Fjordane arbeider for utbygging, drift og leverandørutvikling knytt til vindkraft i fylket. Eit langsiktig mål er å sikre realisering av den fyrste fullskala offshore vindparken i Noreg, med størst mogeleg verdiskaping i regionen.

Les mer

Arbeid med Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging er i godt gjenge

02. november 2009

Fylkeskommunen skal utarbeide fylkesdelplan for tema knytt til vasskraftutbygging. I siste møte vart fylkesutvalet orientert om statusen med arbeidet. Målsetjinga er at ein planutkast skal leggjast ut til offentleg ettersyn 28. november 2009. Etter planen skal fylkestinget gjera endeleg vedtak om planen i mars 2010.

Les mer

Sjekkar status på klimaarbeidet

30. oktober 2009

Kommunane i fylket mottek i desse dagar ei sjekkliste for kartlegging av status på det lokale klimaarbeidet. Sjekklista skal gi ein peikepinn om korleis klimaarbeidet i kommunane ligg an i høve til fylkesdelplan for klima og miljø.

Les mer

Tilrettelegging for miljøvenleg vasskraft

12. oktober 2009

Fylkeskommunen har starta arbeid med Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging. Vi legg opp til ei framdrift som gjer at planen kan vedtakast i desember 2009. Det er laga eit planprogram, som definerer kva innhald planen skal ha. Dette finn du nedanfor.

Les mer

Tenelege retningsliner for vindkraftutbygging?

09. oktober 2009

Tenelege retningsliner for vindkraftutbygging var gjennomgåande tema på arbeidsmøtet på Campus Fosshaugane 6. oktober 2009. Utbygging av vindparkar på land støyter opp mot ei rekkje andre interesseområde. Intensjonen med arbeidsmøtet var å få innspel på kva som vil vere viktig når fylkespolitikarane skal vedta retningslinene for utbygginga.

Les mer

Vidvinkel mot fornybar energi

09. oktober 2009

Potensialet for produksjon av fornybar energi er enormt i Sogn og Fjordane, men kan vi leva av det? Campusseminaret om fornybar energi 6. oktober 2009 såg temaet gjennom vidvinkelen.

Les mer

Presentasjon av fylkesdelplan for vindkraft

07. oktober 2009

Den framtidige vindkrafutbygginga vil verta konsentrert til sju delområde langs kysten, framkjem det av utkastet til fylkesdelplan for vindkraft som vart presentert på vindkraftmøtet på Fosshaugane Campus i dag.

Les mer

Tung, samla satsing på vindkraft

01. oktober 2009

Sentrale og aktuelle bidragsytarar til ein framtidig vindkraftproduksjon og – industri i Sogn og Fjordane var med då Vindkraftforum Sogn og Fjordane vart stifta på Gloppen Hotel i dag.

Les mer

Fylkesutvalet positiv til Engebø-utbygging

30. september 2009

Fylkesutvalet stiller seg positiv til planane om utvinning av rutil i Engebøfjellet. Utvalet meinar likevel at konsekvensane av eit sjødeponi og kva effekt utsleppet av finmassar kan ha på livet i fjorden ikkje er godt nok utgreidd.

Les mer

Besøk frå Mljøverndepartementet

28. september 2009

Tysdag 22.september 2009 hadde Fylkeskommunen besøk frå avdeling for regional planlegging i Miljøverndepartementet. Dei valde Indre Sogn som besøkstad for sin årlege studietur, der Verdsarvsområdet, Vestlandsforsking sitt klimaarbeid og sentrale regionale utfordringar var nokre av temaene som stod på programmet.

Les mer

Fylkeshuset vert Miljøfyrtårn

25. september 2009

Prosessen med å sertifisera Fylkeshuset på Leikanger som Miljøfyrtårn har starta. Tiltaket er ei oppfølging og konkretisering av innhaldet i Fylkesdelsplan for Klima og miljø.

Les mer

Etablering av Vindkraftforum Sogn og Fjordane

21. september 2009

Det vert konstituerande møte i Vindkraftforum Sogn og Fjordane 1. oktober 2009 på Gloppen Hotel. Leverandørindustrien er særleg velkomen til å vera med å diskutera korleis mest mogeleg av verdiskapinga og teknologiutviklinga skal kunna skje i fylket.

Les mer

Orientering og synfaring på Engebø

09. september 2009

Planane om uttak av rutil på Engebøfeltet er så omfattande at det har vore behov for konsekvensutgreiing. Torsdag 10. september skal Fylkesutvalet og Hovudutval for Plan og Næring til Naustdal på orienteringsmøte og synfaring på feltet.

Les mer

Tilrettelegging for miljøvenleg vindkraft

28. august 2009

Fylkeskommunen har starta arbeid med Fylkesdelplan for vindkraft. Overordna mål er at planarbeidet skal legge til rette for at Sogn og Fjordane kan bli eit pilotfylke i arbeidet med å auke vindkraftproduksjon.

Les mer

Vindkraft - for arbeidsplassane si skuld

27. august 2009

- Vi byggjer ikkje ut vindkraft av di vi treng krafta, men av di vi treng industrien. Ei vindkraftutbygging utanfor kysten av Sogn og Fjordane vil kunna medføra inntil 15.000 arbeidsplassar.

Les mer

Fornybar energi og regional utvikling

06. august 2009

Fokus på grøn industriutvikling og fornybar energikjelder opnar eit stort potensiale for næringsutvikling i fylket. 26. august vert utkast til strategi for fornybar energi og regional næringsutvikling presentert på ein konferanse i Florø.

Les mer

Ankar NVE-vedtak

01. juli 2009

Eit samrøystes fylkesutval gjekk i dag inn for å anka NVE sitt vedtak vedkomande ny 420 kV linje Ørskog – Sogndal.

Les mer

Klimakoordinator klar for pionerinnsats

22. juni 2009

Elisabeth Veivåg Helseth frå Stord er tilsett som klimakoordinator i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ho skal arbeide med tiltaka som er vedtekne i fylkesdelplan for klima og miljø.

Les mer

5,1 millionar til attraktive og miljøvennlege tettstader

19. juni 2009

Fylkeskommunen sitt hovudutval for plan og næring har løyvd 5,1 mill. kr. til tettstadutvikling i fylket. Midlane skal gå til forming av attraktive og miljøvennlege tettstader.

Les mer

Sogn og Fjordane vil bli pilotfylke for vindkraft

26. mai 2009

Sogn og Fjordane må ta sikte på å bli eit pilotfylke for vindkraft til havs. Vi finn dei beste vindforholda i Europa i havområda utanfor kysten av fylket. Her er det planar om testområde og vindparkar. Fylket har tunge kompetansemiljø både på Sandane, i Måløy og i Sogndal og industrimiljø som kan utvikle og bygge dei store havmøllene.

Les mer

Invitasjon til konferanse om fjellpolitiske tema

06. mai 2009

Fjellregionsamarbeidet inviterer til open Årskonferanse 4.-5. juni 2009 på Savalen i Nord-Østerdalen. Tema som spesielt gjeld Fjellregionane blir tatt opp, med fokus på Fjellpolitikken i lys av den nye distrikts- og regionalmeldinga, verdiskaping, vernepolitikk og internasjonalt samarbeid.

Les mer

Positiv til Vestavind Kraft

29. april 2009

Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune støttar søknaden frå Vestavind Kraft om konsesjon til å oppretta eit testområde for flytande vindturbinar i Selje og Vågsøy kommunar.

Les mer

Mange ville ha ENØK-tilskot

29. april 2009

Kommunar, verksemder og organisasjonar i Sogn og Fjordane vil få tildelt 1,7 millionar kroner i støtte til energieffektiviserande tiltak i 2009. Samla søknadssum utgjorde 17,3 millionar.

Les mer

Fylkeskommunen sluttar seg til Earth hour - verdas største klimakampanje

25. mars 2009

Fylkeskommunen er med å støttar opp om verdas største klimakampanje ved å sløkkje lys laurdag 28. mars 2009 frå kl 20.30.

Les mer

Fylkestinget fekk informasjon om fornybar energisatsing

23. mars 2009

Professor Erling Holden ved Høgskulen i Sogn og Fjordane gav på ståande fot fylkestinget ein satsingsstrategi på korleis dei bør satse på fornybar energi i Sogn og Fjordane.

Les mer

Vestlandsrådet vil heve Fedje-ubåten

08. desember 2008

Vestlandsrådet tilrår heving av ubåtvraket ved Fedje i Hordaland. Heving vil vera den riktige miljømessige løysinga for framtida og komande generasjonar, seier Vestlandsrådet etter møte denne veka.

Les mer

Vellukka temadag om klimaplanen

07. oktober 2008

Vi la mellom anna opp til å få eit kritisk blikk på det utsendte høyringsutkastet for planen.

Les mer

Heidi Sørensen og Kurt Oddekalv innleiarar på temadag om klimaplanen

11. juli 2008

Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer temadag i høve høyringa av Fylkesdeplan for klima og miljø på Rica Sunnfjord Hotell i Førde den 30. september.

Les mer

Heimfallsordninga for vasskrafta skal vere som no

21. april 2006

Regjeringa har i ei pressemelding slått fast at heimfallsordninga som i dag gjeld, gir den styring som er naudsynt for å ta vare på omsynet til tryggleiken i kraftforsyning, miljø og offentleg eigarskap. Ordninga i dag skal difor stå uendra.

Les mer

- Gassressursane må utnyttast i Sogn og Fjordane

04. april 2006

- Vi treng ei total haldningsendring og gassressursane må utnyttast i Sogn og Fjordane, sa fylkesvaraordførar Tor Bremer, Ap, då han opna temadagen om gass i fylkestinget som har sete i Leikanger 4. og 5. april.

Les mer

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00