www.eid.vgs.no

Hendanes fyr. Fotograf: Rolf M. Sørensen

Hendanes fyr. Fotograf: Rolf M. Sørensen Photographer Rolf M. Sørensen

Regionale strategiar

Plan

Strategi for senterstruktur og tettstadsutvikling

I Regional planstrategi 2016-2020 peika vi ut "Sentralisering" som ein av 5 hovudutfordringar. For å møte sentraliseringsutfordringa er viktig med eit politisk arbeid for å styrke fylket i skiftande tider. Målet er vedteke av Planutvalet i sak 01/17:

  • Strategi for senterstruktur og tettstadsutvikling skal gje Sogn og Fjordane sterkare BAS regionar, med meir attraktive tettstader som utfyller og styrker kvarandre.

Fylkeskommunen har våren 2017 jobba saman med kommunane og regionråda, både politisk og administrativt, med utmeisling av strategiar for framtida. Hovuddiskusjonane dreiar seg om:

  • Korleis klarer vi i regionen, i saman, å utvikle og følgje opp langsiktig strategiar som motverkar den nasjonale sentraliseringa? Korleis vert vi sterkare, saman?
  • Korleis klarer vi å samordne areal-, bustad- og transportplanlegginga slik at vi styrker BAS-område, legg til rette for næringslivet, fremjar levekår og livskvalitet og klarer å klimaomstille oss, samstundes?
  • Kva er det som, i tillegg til arbeid og bustad, gjer at vi flyttar eller blir buande? Kva kvalitetar set vi pris på i ein tettstad? Kva tenester og funksjonar er det rimeleg semje om er viktige i ein liten tettstad?

Strategien skal ut på offentleg høyring i desember 2017-februar 2018. Og er planlagt vedteken i april 2018.

Rammer for arbeidet

Strategiane vil basere seg på kva som er mogeleg å få til innanfor økonomiske rammevilkår og dei naturgjevne vilkåra i fylket, men kunnskapsgrunnlaget og dei nasjonale føringane tilseier at vi treng og politisk mot til å omstille samfunnet med å legge om arealplanlegginga i tettstadane, samstundes som transportsektoren legg om. Fylket treng klimasmarte tettstader og grender. Det er mange involverte og motstridande interessefelt og mange aktørar. Heilskapleg samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling vert enno viktigare og det krev konsistent politikk over tid.

 

Opplæring

Mål- og strategidokument for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012-2015
Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013–2024

Meir informasjon om prosjekt og planar for Opplæring

Kultur

Kulturstrategi 2015 - 2018

Meir informasjon om kulturstrategi 2015 - 2018

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Synnøve Stalheim
Plansjef
57 63 81 13
Synnove.Stalheim@sfj.no

Relaterte lenker